legislatie-baza-de-date

   Activitatea companiei noastre se desfasoara cu respectarea prevederilor Constitutiei Romaniei si este reglementata de urmatoarelor acte normative:

H.G. nr. 301/2012
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. –
Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si
completarile ulterioare, denumite in continuare norme metodologice, prevazute in
anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. –
(1) Adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor
prevazute de lege se realizeaza pe baza unei analize de risc la securitate fizica.
(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizica se face potrivit instructiunilor
emise de ministrul administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I.
Art. 3. –
Constituie contraventie incalcarea prevederilor din normele metodologice, dupa
cum urmeaza:
1. nerespectarea masurilor minimale de securitate prevazute la art. 2 alin. (2) din
anexa;
2. incalcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din anexa referitoare la efectuarea
analizei de risc la securitate fizica;
3. neindeplinirea de catre conducatorii unitatilor a obligatiei prevazute la art. 4
alin. (2) din anexa;
4. nedepunerea planului de paza la organele de politie competente, conform art. 5
alin. (3) din anexa;
5. nerespectarea dispozitiilor art. 10 alin. (2) din anexa;
6. incalcarea dispozitiilor art. 20 alin. (5) din anexa privind adoptarea
insemnelor, uniformelor, legitimatiilor sau accesoriilor de echipament;
7. nerespectarea de catre conducatorii societatilor specializate de paza si
protectie a dispozitiilor art. 31 din anexa;
8. nerespectarea obligatiei de infiintare a registrului special de evidenta a
contractelor de prestari de servicii, conform art. 32 din anexa;
9. neconsemnarea in registrul special de evidenta a contractelor de prestari de
servicii, conform art. 32 din anexa;
10. neindeplinirea obligatiei de asigurare a pregatirii continue prevazute la art. 44
alin. (4) din anexa;
11. nerespectarea de catre personalul de paza si garda de corp a dispozitiilor art.
50 alin. (3) din anexa;
12. nerespectarea de catre personalul de paza si garda de corp a obligatiilor
prevazute la art. 52 alin. (3) din anexa;
13. nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) si art. 53 alin. (2) din anexa;
14. nerespectarea dispozitiilor art. 57 alin. (1) lit. a) din anexa;
15. nerespectarea dispozitiilor art. 57 alin. (1) lit. b) din anexa;
16. nerespectarea dispozitiilor art. 57 alin. (1) lit. c) si art. 57 alin. (3) din anexa;
17. neluarea masurilor prevazute la art. 66 alin. (3) din anexa;
18. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 67 alin. (3) si art. 85 alin. (1) din
anexa;
19. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 67 alin. (2) din anexa;
20. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 67 alin. (4) din anexa;
21. nerespectarea dispozitiilor referitoare la proiectarea si modificarea sistemelor
de alarmare impotriva efractiei prevazute la art. 70 din anexa;
22. nerespectarea de catre persoana care a incetat raporturile de munca cu o
societate specializata in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei a
dispozitiilor art. 85 alin. (2) din anexa;
23. nerespectarea de catre societatile specializate in sisteme de alarmare a
obligatiilor prevazute la art. 86 din anexa;
24. nerespectarea dispozitiilor art. 90 alin. (1) si (2) din anexa;
25. nerespectarea dispozitiilor art. 92 din anexa referitoare la preluarea
semnalelor de la sistemele conectate;
26. neluarea masurilor prevazute la art. 94 din anexa;
27. nerespectarea obligatiei privind asigurarea timpilor de interventie, conform
art. 97 din anexa;
28. nerespectarea prevederilor art. 99 alin. (4) din anexa.
Art. 4. –
(1) Contraventiile prevazute la art. 3 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 100 lei la 300 lei, cele prevazute la pct. 11, 12 si 19;
b) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevazute la pct. 1, 5, 7, 8, 9, 10,
18, 21, 22, 23, 26, 27 si 28;
c) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la pct. 2, 3, 4, 6, 13, 16,
17, 20, 24 si 25;
d) cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele prevazute la pct. 15;
e) cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei, cele prevazute la pct. 14.
2-30
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) pot fi aplicate si persoanei juridice, dupa
caz.
Art. 5. –
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac de
catre politisti, jandarmi, precum si de catre primari sau imputerniciti ai acestora,
conform competentelor care le revin potrivit legii.
Art. 6. –
(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la
data incheierii procesuluiverbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia,
jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 4, agentul constatator facand
mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare
a contraventiei.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 3 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Art. 7. –
(1) In termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari,
modul de functionare a unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr.
333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, a societatilor specializate de
paza si protectie si a celor care desfasoara activitati de proiectare, producere,
instalare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, licentiate pana
la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, precum si a dispeceratelor de
monitorizare a sistemelor de alarmare, infiintate pana la aceeasi data, trebuie sa fie
potrivit cerintelor stabilite in normele metodologice aprobate prin prezenta
hotarare.
(2) Licentele de functionare, avizul inspectoratului de politie judetean sau al
Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti pentru conducatorul
societatii specializate de paza si protectie/societatii specializate in sisteme de
alarmare impotriva efractiei, atestatele profesionale prevazute la art. 41 din Legea
nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si avizele pentru
proiectele sistemelor de alarmare, acordate pana la data intrarii in vigoare a
prezentei hotarari, raman valabile daca indeplinesc conditiile prevazute de normele
metodologice aprobate prin prezenta hotarare.
Art. 8. –
(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 2 alin. (2),
care intra in vigoare la data publicarii.
(2) Instructiunile privind elaborarea analizei de risc la securitate fizica se
emit in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a art. 2 alin. (2).
(3) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr.
1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute
la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protectia persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 722
din 10 august 2004, cu modificarile ulterioare, se abroga.
ANEXA
NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
si protectia persoanelor
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. –
(1) Paza obiectivelor, bunurilor, si valorilor si protectia persoanelor prin forte si
mijloace civile se realizeaza cu sprijinul si sub coordonarea, indrumarea si
controlul Inspectoratului General al Politiei Romane si al unitatilor subordonate,
care urmaresc respectarea prevederilor legale in acest domeniu de activitate.
(2) Paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si protectia persoanelor prin forte si
mijloace militare se realizeaza cu sprijinul si sub coordonarea, indrumarea si
controlul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane si al unitatilor
subordonate, care urmaresc respectarea prevederilor legale in acest domeniu de
activitate.
(3) Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplica activitatilor privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor, precum si a transporturilor cu
caracter special apartinand structurilor si institutiilor din cadrul sistemului de
aparare, ordine publica si siguranta nationala, care se asigura in conformitate cu
reglementarile stabilite in cadrul acestora.
Art. 2. –
(1) In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Legea nr. 333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si
completarile ulterioare, denumita in continuare Lege, unitatile prevazute la art. 2
alin. (1) din Lege, denumite in continuare unitati indiferent de natura capitalului
social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori
3-30
valorilor, trebuie sa adopte masuri de securitate in formele prevazute de Lege,
completate cu masuri procedurale.
(2) Cerintele minimale de securitate, pe zone functionale si categorii de unitati,
sunt prevazute in Anexa nr. 1.
Art. 3, alin. (1) şi art. 4, alin. (1), lit. b 2.000 – 5.000
(3) Adoptarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1) se realizeaza in
conformitate cu analiza de risc efectuata de unitate, prin structuri de specialitate
sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru
ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica.
Art. 3, alin. (2) şi art. 4, alin. (1), lit. c 5.000 – 10.000
(4) Pana la adoptarea standardului ocupational pentru ocupatia de evaluator de
risc la securitatea fizica, analizele de risc pot fi elaborate de specialisti cu o
vechime in domeniul evaluarii riscului la securitatea fizica mai mare de 5 ani.
(5) Analiza de risc la securitate fizica trebuie sa asigure identificarea
vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea
unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protectie necesare
obiectivului analizat.
Art. 3. –
(1) Pentru unitatile care isi desfasoara activitatea printr-o retea formata din
subunitati sau puncte de lucru distribuite teritorial, responsabilitatea asigurarii
masurilor de securitate in intreaga retea revine conducerii unitatii centrale.
(2) Organizarea in comun a pazei se poate efectua, cu avizul politiei, in situatiile
in care unitatile functioneaza in acelasi imobil, perimetru sau spatiu alaturat, caz in
care obligatia asigurarii masurilor de securitate revine conducatorilor unitatilor
care detin cota de proprietate ori folosinta majoritara sau administratorului
obiectivului, cu consultarea celorlalti detinatori.
(3) Pentru asigurarea pazei, ordinii si sigurantei localurilor publice, hotelurilor,
motelurilor, campingurilor, cluburilor, pensiunilor, discotecilor si altor locuri de
distractie sau de agrement, administratorii acestora au obligatia de a folosi personal
de paza calificat si atestat, potrivit legii.
Art. 4. –
(1) Conducatorii unitatilor care opereaza cu numerar au obligatia implementarii
unor masuri eficiente in scopul asigurarii protectiei personalului si a valorilor pe
timpul manipularii, procesarii, depozitarii sau transportului si descurajarii
savarsirii infractiunilor contra patrimoniului, precum si in scopul acordarii
sprijinului necesar organelor judiciare in vederea identificarii faptuitorilor.
(2) La obiectivele cu program permanent in care pe timpul noptii isi desfasoara
activitatea mai putin de 3 angajati, conducatorii unitatilor au obligatia executarii si
folosirii unui ghiseu special amenajat care sa asigure protectia la atacuri manuale
asupra casierului.
Art. 3, alin. (3) şi art. 4, alin. (1), lit. c 5.000 – 10.000
(3) In situatia unitatilor la care activitatea de procesare, depozitare si transport de
valori este externalizata, obligatia pentru adoptarea acestor masuri de securitate
revine prestatorului licentiat al acestor servicii.
Art. 5. –
(1) Planul de paza este documentul in baza caruia se organizeaza paza si se
intocmeste cu respectarea prevederilor art. 5 din Lege.
(2) In situatii exceptionale, pentru asigurarea provizorie a protectiei unitatii, pe o
perioada de maximum 7 zile pot fi instituite masuri de paza care nu necesita
intocmirea planului de paza si avizarea acestuia.
(3) Planul de paza se depune la structura de politie organizata la nivelul unitatii
administrativ-teritoriale pe raza careia se afla obiectivul, denumita in continuare
unitate de politie competenta teritorial, cu cel putin 24 de ore inainte de instituirea
pazei potrivit contractului de prestari de servicii ori deciziei conducerii, in cazul
pazei proprii.
Art. 3, alin. (4) şi art. 4, alin. (1), lit. c 5.000 – 10.000
(4) Actualizarea planului de paza se face numai in situatia modificarii suprafetei,
topografiei obiectivului, a dispozitivului de paza, a regulilor de acces ori la
schimbarea prestatorului, prin intermediul unor acte aditionale.
Art. 6. –
In situatia in care masurile de securitate a obiectivului, adoptate de conducerea
unitatii ca rezultat al analizei de risc la securitatea fizica, prevad utilizarea numai a
mijloacelor mecanofizice si a sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare si
interventie, fara a se institui paza cu personal uman, nu se intocmeste plan de paza.
Art. 7. –
In cazul in care are loc schimbarea furnizorului serviciilor de paza sau al
serviciilor de monitorizare si interventie, fostul furnizor este obligat, la solicitarea
scrisa a beneficiarului, sa asigure prestarea serviciilor, contra cost, conform
prevederilor contractuale, pana ce noul furnizor va realiza instituirea serviciului de
paza sau conectarea in intregime a sistemelor tehnice de alarmare ale unitatii, dar
nu mai mult de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de reziliere a contractului.
Art. 8. –
(1) Unitatea de politie competenta teritorial analizeaza planul de paza si acorda
avizul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii.
(2) Avizul de specialitate se acorda daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele
conditii:
4-30
a) planul de paza contine toate datele si informatiile prevazute la art. 5 alin. (3)
din Lege;
b) beneficiarul face dovada dreptului de proprietate sau de folosinta asupra
obiectivului ce urmeaza a fi asigurat cu paza;
c) exista un contract de prestari de servicii incheiat cu respectarea prevederilor
legale si in termen de valabilitate cu o societate specializata de paza si protectie ce
detine licenta de functionare valabila, in cazul in care paza se efectueaza prin astfel
de societati;
d) analiza de risc la securitatea fizica a fost efectuata potrivit prezentelor norme
metodologice.
(3) In situatia existentei unui litigiu privind dreptul de proprietate sau de
folosinta asupra obiectivului se acorda aviz de specialitate pentru planul de paza
depus de beneficiarul care face dovada inscrierii acestor drepturi in registrul de
carte funciara si prezinta documente care atesta dreptul de proprietate sau de
folosinta. In aceste cazuri, regulile privind accesul in obiectiv se stabilesc de
partile in litigiu, pana la solutionarea acestuia.
(4) Avizul politiei pentru planul de paza se retrage cand nu mai sunt indeplinite
cumulativ conditiile care au stat la baza acordarii, caz in care beneficiarul si
prestatorul aplica masurile de restabilire a situatiei legale.
Art. 9. –
(1) Planurile de paza a cailor ferate, padurilor, terenurilor forestiere, fondurilor
de vanatoare si de pescuit, conductelor pentru transportul hidrocarburilor si al
produselor petroliere, sistemelor de irigatii si a retelelor telefonice si de transport al
energiei electrice se adapteaza caracteristicilor functionale ale acestora.
(2) Planurile de paza destinate unor obiective care depasesc limitele unei unitati
administrativ-teritoriale se avizeaza in comun de unitatile de politie competente
teritorial, cererea fiind depusa la unitatea pe raza careia se afla suprafata cea mai
mare a obiectivului.
Art. 10. –
(1) Documentele specifice executarii si evidentierii serviciului de paza prin forte
si mijloace civile si modelele acestora sunt cuprinse in anexa nr. 2.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) se inregistreaza la prestator si se vizeaza
spre neschimbare de beneficiar, iar dupa completare prestatorul asigura pastrarea
acestora pe o durata de minimum 2 ani. In cazul instituirii pazei proprii,
documentele se inregistreaza si se pastreaza de catre unitate.
Art. 3, alin. (5) şi art. 4, alin. (1), lit. b 2.000 – 5.000
(3) Controlul modului in care sunt consemnate activitatile desfasurate in
documentele specifice executarii si evidentierii serviciului de paza revine sefului
de obiectiv, in cazul efectuarii pazei prin societati specializate de paza si protectie,
sau sefului formatiunii, pentru paza proprie.
CAPITOLUL II
Formele de paza
SECTIUNEA 1
Paza cu efective de jandarmi
Art. 11. –
(1) Achizitia si instalarea sistemelor electronice de securitate a obiectivelor,
bunurilor si valorilor a caror paza si protectie se executa cu efective de jandarmi se
realizeaza de catre beneficiar, potrivit legii.
(2) Sistemele electronice de securitate ale obiectivelor pazite cu efective de
jandarmi se conecteaza la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei Romane.
Art. 12. –
(1) Paza, protectia si interventia cu efective de jandarmi se organizeaza si se
efectueaza potrivit planului de paza si protectie, intocmit de catre conducatorii
unitatilor beneficiare impreuna cu unitatea de jandarmi care asigura efectivele
pentru paza si protectie, dupa efectuarea analizei de risc de catre o comisie numita
de comandantul/seful unitatii de jandarmi.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) este formata din ofiteri specialisti, cu atributii
in domeniu, din cadrul unitatii care are in administrare obiectivele, bunurile si
valorile sau asigura efectivele destinate pazei si protectiei, si comandantii/sefii
structurilor de paza si protectie; la lucrarile comisiei participa si reprezentantii
beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale pe linia protectiei informatiilor
clasificate.
Art. 13. –
(1) Formele, modalitatile si procedeele de paza si protectie se stabilesc de catre
comandantul/seful unitatii, de comun acord cu conducatorul unitatii beneficiare, in
functie de executarea recunoasterii si a analizei de risc executate la obiectiv.
(2) Interventia cu efective de jandarmi se executa la obiectivele din competenta,
conform planului de interventie si cooperare intocmit de catre unitatea de jandarmi
competenta teritorial.
(3) Dispozitivele de protectie fizica la obiectivele cu activitati nucleare se
stabilesc in conformitate cu normele metodologice prevazute de Comisia Nationala
pentru Controlul Activitatilor Nucleare.
(4) In cazul unitatilor in care paza, protectia si interventia cu efective de jandarmi
se asigura in comun cu societati specializate de paza si protectie sau servicii
5-30
publice specializate, intocmirea planului de paza si protectie se face de catre
conducatorii unitatilor beneficiare impreuna cu unitatea de jandarmi si sefii acestor
efective.
(5) In situatia in care o institutie functioneaza in mai multe imobile, paza si
protectia cu efective de jandarmi se asigura la sediul social al acesteia, iar la
celelalte sedii, numai daca sunt nominalizate intr-un act normativ similar celui care
a determinat instituirea pazei.
Art. 14. –
(1) Controlul efectivelor care asigura paza, protectia si interventia la obiectivele
a caror paza este asigurata cu jandarmi revine Jandarmeriei Romane.
(2) Controlul efectivelor care asigura paza si protectia obiectivelor cu activitati
nucleare, in sistem integrat de paza si protectie unic condus de fortele de jandarmi,
se executa trimestrial de catre Jandarmeria Romana si personalul desemnat de
beneficiar, conform unui plan comun de control.
Art. 15. –
La incheierea contractelor de prestari de servicii cu unitatile Jandarmeriei
Romane pentru paza si protectia obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si a
transporturilor cu caracter special, beneficiarii serviciilor de paza si protectie
prevazuti la art. 6 alin. (1) din Lege au obligatia de a prezenta documentele
solicitate de catre unitatea de jandarmi necesare instituirii pazei.
Art. 16. –
(1) Personalul beneficiarului care insoteste transportul de bunuri si valori
asigurat prin efective de jandarmi, inclusiv conducatorul auto, se include in
compunerea echipajului si se subordoneaza sefului echipajului.
(2) Transporturile de materii explozive, radioactive sau nucleare pot stationa
numai in afara localitatilor, in parcari ori in alte locuri special amenajate, cu
instiintarea prealabila a unitatii de jandarmi si a unitatii competente teritorial a
Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.
SECTIUNEA a 2-a
Paza cu personal din politia locala sau din serviciile publice destinate asigurarii
pazei obiectivelor de interes judetean
Art. 17. –
(1) Paza bunurilor si a valorilor detinute de autoritatile sau institutiile publice
locale ori judetene se poate asigura si cu personal contractual angajat al politiei
locale sau al directiilor si serviciilor judetene de paza, cu respectarea prevederilor
legale referitoare la angajarea, calificarea si atestarea acestor categorii de personal,
precum si la indeplinirea atributiilor de serviciu ori la instituirea documentelor
specifice.
(2) Controlul respectarii prevederilor legale in acest domeniu de activitate se
realizeaza de catre primar, reprezentantii acestuia sau de conducerea politiei locale
ori, dupa caz, de catre conducerea serviciilor publice destinate asigurarii pazei
obiectivelor de interes judetean.
(3) Politia locala sau serviciile publice destinate asigurarii pazei obiectivelor de
interes judetean asigura servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor ori a
transporturilor de valori la obiectivele, bunurile si valorile stabilite prin hotarare a
consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv a
consiliului judetean.
Art. 18. –
Conducerea unitatii beneficiare a serviciilor de paza prin intermediul politiei
locale sau serviciilor publice destinate asigurarii pazei obiectivelor de interes
judetean are obligatia de a notifica unitatea de politie competenta teritorial cu
privire la instituirea sau renuntarea la aceasta forma de paza.
SECTIUNEA a 3-a
Paza proprie
Art. 19. –
Paza proprie a obiectivelor, bunurilor sau valorilor aflate in patrimoniul
unitatilor se organizeaza si se executa cu personal de paza calificat si atestat
potrivit legii, aflat in raporturi de munca sau de serviciu cu respectiva unitate.
Art. 20. –
(1) Angajatorul are obligatia de a echipa personalul de paza cu uniforma,
echipament de protectie, insemne distinctive si ecuson de identificare, precum si de
a asigura portul acestora in timpul executarii serviciului.
(2) Personalul de paza are obligatia ca pe timpul executarii serviciului sa poarte
uniforma de serviciu, echipamentul de protectie, insemnele distinctive si ecusonul
de identificare.
(3) Descrierea uniformei de serviciu, echipamentului de protectie, insemnelor
distinctive si a ecusonului de identificare constituie anexa la planul de paza.
(4) Uniforma de serviciu, echipamentul de protectie si insemnele distinctive se
stabilesc de fiecare conducator de unitate, cu respectarea prevederilor prevazute in
anexa nr. 3.
(5) Nu se pot adopta insemne, uniforme, legitimatii, accesorii de echipament sau
denumiri similare ori asemanatoare cu cele ale autoritatilor publice ale
organismelor internationale la care Romania este parte.
Art. 3, alin. (6) şi art. 4, alin. (1), lit. c 5.000 – 10.000
6-30
SECTIUNEA a 4-a
Paza in mediul rural
Art. 21. –
(1) Prin paza in mediul rural se asigura paza bunurilor aflate in domeniul public
sau privat al unitatii administrative, precum si a celor apartinand cetatenilor
acesteia.
(2) Serviciul de paza se realizeaza prin instituirea unor posturi fixe si/sau patrule
mobile pe raza administrativ-teritoriala a comunei, cu personal de paza propriu al
primariei, calificat si atestat, cu personal al politiei locale sau agenti din cadrul
societatilor specializate de paza si protectie.
Art. 22. –
(1) Planul de paza al comunei cuprinde urmatoarele capitole: teritoriul, populatia,
caile de acces, obiectivele de interes local, instalatiile si mijloacele tehnice de paza
si de alarmare ale acestora, echipamentele de supraveghere video a cailor de acces,
dispozitivul de paza prevazut, echipamente de supraveghere video, consemnul
general si particular, dotarea cu uniforma, insemne distinctive, mijloace de
comunicatii si autoaparare. Acesta se intocmeste anterior instituirii formei de paza
si se actualizeaza in functie de modificarile survenite.
(2) Prin dispozitivul de paza se stabileste numarul de posturi fixe si itinerarele de
patrulare, perioada in care acestea functioneaza si efectivele necesare.
(3) In situatia in care paza se asigura cu personal al politiei locale, planul de paza
se intocmeste de catre seful acestei structuri, cu sprijinul de specialitate al unitatii
de politie competente teritorial, si se aproba de primar.
(4) Pentru executarea si evidentierea serviciului de paza in mediul rural se
instituie si se utilizeaza documentele specifice prevazute in anexa nr. 2.
SECTIUNEA a 5-a
Paza si protectia prin societati specializate de paza si protectie
Art. 23. –
Societatile specializate de paza si protectie sunt societati comerciale care au
inscris ca obiect principal de activitate codul CAEN 8010, un sediu inregistrat si
autorizat pentru organizarea administrativa si coordonarea operativa a personalului
angajat si care au dobandit dreptul de a presta serviciile prevazute de Lege,
conform licentei acordate de Inspectoratul General al Politiei Romane, cu avizul
prealabil al Serviciului Roman de Informatii.
Art. 24. –
In intelesul prezentelor norme metodologice, prin conducator al unei societati
specializate de paza si protectie se intelege administratorul societatii comerciale,
presedintele consiliului de administratie sau directorul general ori executiv cu
atributii in coordonarea operativa a personalului de paza.
Art. 25. –
(1) In vederea obtinerii licentei de functionare pentru a desfasura activitati de
paza si protectie, reprezentantul legal al societatii trebuie sa depuna la
inspectoratul de politie judetean competent sau la Directia Generala de Politie a
Municipiului Bucuresti, pe baza de opis, urmatoarele documente:
a) cererea de acordare a licentei de functionare, datata si inregistrata la societate;
b) regulamentul de organizare si functionare, intocmit cu respectarea modelului
pus la dispozitie de Inspectoratul General al Politiei Romane, adaptat specificului
societatii;
c) lista prevazuta la art. 20 alin. (3) lit. b) din Lege;
d) copie certificata de pe dovada eliberata de Oficiul de Stat pentru Inventii si
Marci, referitoare la inregistrarea denumirii societatii si a insemnelor distinctive;
e) copie certificata de pe notificarea prin care se incunostinteaza consiliul
judetean sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti despre faptul
ca societatea are sediul social in zona de responsabilitate a acestora;
f) certificatul de inregistrare si certificatul constatator, eliberate de oficiul
registrului comertului cu toate mentiunile inscrise si/referitoare la situatia societatii
comerciale;
g) documente privind dovada existentei sediului inregistrat si autorizat pentru
organizarea administrativa si coordonarea operativa a personalului angajat;
h) copii certificate de pe atestatele profesionale pentru persoanele care urmeaza
sa execute activitati de paza si protectie, in situatia in care societatea are angajate
astfel de persoane;
i) documente privind dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 20 alin. (10)
din Lege de catre conducatorul societatii;
j) dovada achitarii taxei pentru obtinerea licentei de functionare prevazute la art.
20 alin. (3) lit. e) din Lege.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. i), necesare acordarii avizului prevazut
la art. 20 alin. (9) din Lege, sunt urmatoarele:
a) copii certificate de pe actul de identitate sau alte documente ce fac dovada
cetateniei si a varstei;
b) certificatul de cazier judiciar in termen de valabilitate;
c) curriculum vitae elaborat potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr.
1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
7-30
d) copie a certificatului de competente pentru ocupatia „manager de securitate”
sau a diplomei de licenta – profilul stiinte juridice.
(3) Documentele prevazute la alin. (1) si (2), depuse in copie certificata, se
prezinta insotite de documentele originale, care dupa confruntare se restituie
reprezentantului legal.
(4) Persoanele juridice straine care solicita obtinerea licentei de functionare
pentru a desfasura activitati de paza si protectie trebuie sa depuna documente
similare celor prevazute la alin. (1)-(3), traduse si legalizate.
Art. 26.
(1) Dupa depunerea tuturor documentelor prevazute la art. 25, unitatea de politie
competenta verifica existenta avizului prealabil al Serviciului Roman de
Informatii, indeplinirea conditiilor referitoare la buna conduita cetateneasca a
conducatorului societatii, existenta sediului inregistrat si autorizat pentru
organizarea administrativa si coordonarea operativa a personalului angajat si
intocmeste un raport cu propuneri corespunzatoare, pe care il inainteaza, impreuna
cu intreaga documentatie, Inspectoratului General al Politiei Romane.
(2) Avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii se elibereaza la cererea
inspectoratelor de politie judetene, respectiv a Directiei Generale de Politie a
Municipiului Bucuresti, in cursul procedurii de verificare a indeplinirii conditiilor
de acordare a licentei. Neacordarea avizului de catre Serviciul Roman de
Informatii nu se motiveaza in situatia in care este fundamentata pe date si
informatii ce privesc siguranta nationala a Romaniei.
(3) In vederea verificarii indeplinirii conditiei referitoare la buna conduita
cetateneasca, organele de politie competente efectueaza investigatii si verificari la
domiciliu sau resedinta, locurile de munca anterioare, precum si in evidentele
politiei sau ale altor institutii. Prin buna conduita cetateneasca se intelege
comportamentul conform normelor de convietuire sociala, care nu aduce atingere
valorilor sociale ocrotite de lege si care nu lezeaza drepturile si interesele celorlalti
membri ai comunitatii cu care un anumit individ interactioneaza la un moment dat.
Art. 27. –
(1) Avizul prevazut la art. 20 alin. (9) din Lege se acorda in situatia in care sunt
indeplinite cumulativ toate conditiile prevazute de Lege, numai impreuna cu
licenta de functionare prevazuta la art. 20 alin. (2) din Lege sau ulterior obtinerii
acesteia. Avizul isi inceteaza valabilitatea in momentul pierderii calitatii de
conducator al societatii specializate de paza si protectie sau neindeplinirii oricareia
dintre conditiile care au stat la baza acordarii acestuia.
(2) Licenta prevazuta la art. 20 alin. (2) din Lege se acorda in situatia in care sunt
indeplinite cumulativ toate conditiile prevazute de Lege, are valabilitate de 3 ani de
la data emiterii si poate fi reinnoita la fiecare 3 ani, numai in intervalul de
valabilitate.
(3) Societatile comerciale care au detinut licenta si nu au obtinut reinnoirea
acesteia pot solicita eliberarea unei noi licente urmand procedura de licentiere
initiala, facand dovada ca nu mai activeaza in domeniu si ca indeplinesc conditiile
de licentiere.
(4) Dupa eliberarea licentei de functionare, Inspectoratul General al Politiei
Romane inscrie datele de identificare si contact ale societatii comerciale in
evidenta informatizata constituita potrivit art. 62 alin. (7) din Lege, denumita in
continuare Registrul national al societatilor licentiate, accesibil publicului pe
pagina web a Politiei Romane.
Art. 28. –
(1) Reinnoirea licentelor de functionare a societatilor specializate de paza si
protectie se solicita cu cel putin 90 de zile inainte de expirarea termenului de
valabilitate.
(2) In vederea reinnoirii licentei de functionare, reprezentantul legal al societatii
specializate de paza si protectie are obligatia depunerii in termenul prevazut de
alin. (1) la inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la Directia Generala de
Politie a Municipiului Bucuresti pe raza caruia/careia isi are sediul social a
urmatoarelor documente:
a) cererea de reinnoire;
b) licenta in original;
c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului cu situatia la zi
a societatii comerciale, in forma extinsa;
d) certificatul de cazier judiciar al conducatorului societatii, aflat in termen de
valabilitate;
e) certificatul de inregistrare a marcii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
eliberat societatii pentru clasele corespondente activitatilor licentiate, aflat in
perioada de valabilitate;
f) declaratie pe propria raspundere cu privire la contractele in derulare,
personalul angajat si atestat si dotarea tehnicomateriala a societatii, conform
modelului postat pe site-ul politiei.
Art. 29.
Inspectoratul General al Politiei Romane acorda reinnoirea licentei daca
societatea indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are ca obiect principal de activitate paza si protectie si se afla in functiune;
b) functioneaza la sediile declarate si inregistrate;
c) conducatorul societatii specializate de paza si protectie este avizat si
indeplineste in continuare conditiile prevazute in art. 20 alin. (10) din Lege;
8-30
d) detine mijloacele tehnico-materiale in vederea desfasurarii activitatii pentru
care a fost licentiata;
e) personalul de paza angajat este calificat si atestat profesional, cu exceptia celui
angajat in conditiile art. 41 alin. (2);
f) este respectat termenul de depunere a documentatiei complete pentru
solicitarea reinnoirii licentei;
g) se mentine avizul Serviciului Roman de Informatii;
h) conducatorul societatii a pus la dispozitia organelor de politie competente
documentele, datele si informatiile solicitate de acestea in exercitarea atributiilor
prevazute de Lege sau de prezentele norme metodologice;
i) personalul de paza nu a fost implicat in fapte repetate de furt din unitatile
asigurate cu paza de catre societatea specializata de paza si protectie. Reprezinta
fapte repetate savarsirea a cel putin doua infractiuni de furt cu complicitatea
personalului de paza.
Art. 30. –
Societatile specializate de paza si protectie pot presta serviciile licentiate daca
conducatorul societatii detine avizul politiei, iar personalul folosit este calificat si
atestat profesional pentru activitatile respective.
Art. 31. –
(1) Conducatorii societatilor specializate de paza si protectie au obligatia de a
asigura desfasurarea activitatii societatilor specializate de paza si protectie in
sediile principale sau secundare, inregistrate la oficiul registrului comertului si
notificate organelor de politie competente teritorial.
(2) Conducatorul societatii specializate de paza si protectie are obligatia de a
comunica in termen de 15 zile inspectoratului de politie judetean sau Directiei
Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pe raza caruia/careia
aceasta isi are sediul social, orice modificare privind schimbarea adresei sediilor
principale sau secundare, a datelor de contact sau a altor date legate de organizarea
si functionarea societatii.
(3) Semestrial, pana la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea
societatii are obligatia sa informeze, in scris, inspectoratul de politie judetean sau
Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti despre activitatile
desfasurate, conform modelului publicat pe pagina web a Inspectoratului General
al Politiei Romane. Pentru punctele de lucru, informarea se depune la inspectoratul
de politie judetean sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pe
raza caruia/careia s-au desfasurat activitatile respective.
alin. (1)-(3) Art. 3, alin. (7) şi art. 4, alin. (1), lit. b 2.000 – 5.000
Art. 32. –
Conducatorii societatilor specializate de paza si protectie au obligatia de a
infiinta un registru special, dupa modelul prevazut in anexa nr. 2j), in care
consemneaza in ordine cronologica contractele de prestari de servicii, in termen de
5 zile de la data incheierii acestora.
Art. 3, alin. (8)-(9) şi art. 4, alin. (1), lit. b 2.000 – 5.000
Art. 33.
(1) Pentru verificarea modului de efectuare a serviciului de catre personalul de
paza, conducatorul societatii trebuie sa asigure controlul acestora prin personal
anume desemnat.
(2) Paza obiectivului asigurat cu un dispozitiv format din mai mult de 5 posturi
de paza este coordonata de catre un sef de tura pe schimb, care efectueaza
instruirea si repartizarea in posturi a personalului de paza, preluand atributiile unui
post de paza in caz de nevoie.
(3) Pentru fiecare obiectiv asigurat cu paza si protectie printr-o societate
specializata, conducatorul societatii specializate trebuie sa desemneze un sef de
obiectiv care sa asigure relationarea permanenta cu beneficiarul serviciilor de paza
si sa dispuna masuri de eficientizare a serviciului prestat, precum si controlul
personalului din subordine.
(4) Verificarea modului de efectuare a serviciului de paza se realizeaza zilnic, cel
putin o data pe schimb, de catre personalul cu atributii de control anume desemnat,
consemnandu-se despre aceasta in registrul de control.
(5) Seful de tura sau de obiectiv, dupa caz, executa instruirea agentilor de paza
cu prevederile consemnelor generale si particulare si raspunde de modul de
executare a serviciului de catre acestia.
Art. 34. –
(1) In vederea evidentierii executarii serviciului de paza, conducatorul societatii
specializate de paza si protectie are obligatia de a asigura documentele necesare
specifice prevazute in anexa nr. 2, iar seful de obiectiv, de a verifica completarea
corespunzatoare a acestora.
(2) Toate evenimentele produse in obiectivele asigurate de societatea specializata
de paza si protectie se inregistreaza si se analizeaza lunar de conducerea societatii.
Art. 35. –
(1) Planul de protectie reprezinta documentul operativ, avizat de politie, in baza
caruia se desfasoara activitatile specifice de garda de corp.
(2) Planul de protectie se intocmeste de conducerea societatii specializate de
paza si protectie cu consultarea beneficiarului si se depune, spre avizare, la
inspectoratul de politie judetean sau la Directia Generala de Politie a Municipiului
9-30
Bucuresti pe raza caruia/careia are domiciliul sau resedinta persoana careia i se
asigura protectie, cu 5 zile inainte de inceperea activitatii contractate.
(3) Prin planul de protectie se stabilesc in principal datele de identificare ale
persoanei careia i se asigura protectia, date privind amenintarile posibile si
necesitatea protectiei, dispozitivul de protectie, limitele traseelor de deplasare,
mijloacele de transport folosite, personalul abilitat care executa activitatile de
protectie, consemnul general si particular al personalului garda de corp, modul de
actiune in diferite situatii, legatura si cooperarea cu autoritatile cu atributii in
domeniu.
Art. 36. –
(1) Copia procesului-verbal prin care se constata si se sanctioneaza nerespectarea
prevederilor art. 24, 40, art. 411 alin. (2) si art. 42 din Lege se inainteaza de catre
organul din care face parte agentul constatator, in termen de 5 zile, inspectoratului
de politie judetean sau, dupa caz, Directiei Generale de Politie a Municipiului
Bucuresti in a carui/carei raza teritoriala se afla sediul social al societatii
specializate de paza si protectie.
(2) Unitatile de politie prevazute la alin. (1) tin evidenta sanctiunilor
contraventionale care atrag suspendarea, pe o perioada de la o luna la 3 luni, a
dreptului societatii sanctionate de a incheia noi contracte si de a angaja personal si
au obligatia de a se sesiza din oficiu cu privire la indeplinirea conditiilor de
suspendare prevazute de lege.
(3) Suspendarea dreptului de a incheia noi contracte si de a angaja personal
pentru executarea acestora se dispune prin dispozitie a sefului inspectoratului de
politie judetean sau, dupa caz, a directorului general al Directiei Generale de
Politie a Municipiului Bucuresti, pe raza caruia/careia persoana juridica isi are
sediul social, pe baza unui referat motivat in care sunt mentionate faptele
constatate si prevederile legale incalcate, precum si durata de suspendare propusa,
in functie de gravitatea faptelor comise.
(4) Dupa dispunerea masurii, aceasta se comunica societatii in cauza,
Inspectoratului General al Politiei Romane, Serviciului Roman de Informatii si
Inspectoratului Teritorial de Munca, precizandu-se in mod clar durata suspendarii,
data de la care intervine masura, precum si obligatiile ce revin conducatorului
societatii in aceasta perioada.
(5) Masura suspendarii se publica pe pagina web a Inspectoratului General al
Politiei Romane.
Art. 37. –
(1) Anularea licentei de functionare a societatii specializate de paza si protectie,
in cazurile prevazute la art. 62 alin. (1) din Lege sau ca urmare a retragerii avizului
prealabil al Serviciului Roman de Informatii, se dispune de catre Inspectoratul
General al Politiei Romane sau, dupa caz, de catre instanta de judecata.
(2) Inspectoratul de politie judetean sau Directia Generala de Politie a
Municipiului Bucuresti, dupa caz, sesizat/sesizata de savarsirea uneia dintre faptele
care atrag anularea licentei, in termen de 15 zile de la sesizare, efectueaza cercetari
si stabileste imprejurarile comiterii faptei.
(3) Actul de constatare a situatiei care atrage anularea licentei, documentele care
au stat la baza constatarii, originalul licentei de functionare si raportul unitatii de
politie privind propunerea de anulare a licentei se inainteaza Inspectoratului
General al Politiei Romane, care se pronunta in termen de 10 zile de la data
sesizarii.
(4) In cazurile prevazute la art. 62 alin. (1) lit. c) si d) din Lege, anularea licentei
se dispune dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare a
faptuitorului.
(5) Masura anularii licentei se comunica societatii specializate de paza si
protectie in cauza, inspectoratului de politie judetean sau Directiei Generale de
Politie a Municipiului Bucuresti care a facut propunerea, Serviciului Roman de
Informatii, precum si oficiului registrului comertului pe raza caruia functioneaza
societatea, pentru inscrierea mentiunii.
(6) Masura anularii licentei de functionare poate fi atacata in justitie, potrivit
legii, de catre societatea sanctionata, iar pana la ramanerea definitiva a hotararii
judecatoresti societatea specializata de paza si protectie beneficiaza de toate
drepturile privind incheierea de contracte de servicii si angajarea de personal.
(7) Masura anularii licentei de functionare a societatii specializate de paza si
protectie se publica pe pagina web a Inspectoratului General al Politiei Romane.
Art. 38. –
(1) La cererea conducatorului societatii specializate, precum si in situatia in care
licenta nu este reinnoita, Inspectoratul General al Politiei Romane actualizeaza in
mod corespunzator informatiile din Registrul national al societatilor licentiate.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se depune la inspectoratul de politie judetean,
respectiv la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza
caruia/careia societatea specializata de paza si protectie isi are sediul social sau la
Inspectoratul General al Politiei Romane, impreuna cu originalul licentei.
Art. 39. –
In situatia pierderii, distrugerii sau furtului licentei de functionare, organele de
politie elibereaza, la cerere, un duplicat al acesteia.
Art. 40. –
Modelul licentei de functionare este prevazut in anexa nr. 4.
10-30
CAPITOLUL III
Selectia, atestarea, angajarea, pregatirea si dotarea personalului de paza si garda
de corp
SECTIUNEA 1
Selectia, atestarea si angajarea personalului de paza si garda de corp
Art. 41. –
(1) Conducatorii unitatilor si conducatorii societatilor specializate de paza si
protectie au obligatia incadrarii personalului cu atributii de paza sau garda de corp
doar din randul persoanelor care indeplinesc conditiile privind pregatirea
profesionala si atestarea, prevazute la art. 41 alin. (1) din Lege, cu exceptia
situatiei prevazute la art. 40 alin. (3) din Lege.
(2) In vederea angajarii in conditiile prevazute la art. 40 alin. (3) din Lege,
persoanele care indeplinesc conditiile legale dau o declaratie pe propria raspundere
cu privire la faptul ca nu au mai fost angajate ca personal de paza sau garda de
corp.
(3) Pentru obtinerea avizului Serviciului Roman de Informatii, unitatile
prevazute la art. 40 alin. (2) din Lege inainteaza acestei institutii adresa de
solicitare a avizului insotita de copia certificata a documentelor de identitate pentru
fiecare persoana angajata in vederea executarii serviciului de paza. Neacordarea
avizului de catre Serviciul Roman de Informatii nu se motiveaza in situatia in care
este fundamentata pe date si informatii ce privesc siguranta nationala a Romaniei.
Art. 42. –
Verificarea cunoasterii limbii romane de catre cetatenii statelor membre ale
Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European se face de catre angajator
pe baza unui interviu si a unei probe scrise.
Art. 43. –
Certificatul de competente profesionale prevazut la art. 41 alin. (5) din Lege se
obtine la cerere si este eliberat de centrele de evaluare a competentelor
profesionale autorizate conform legii si cuprinde intreaga arie ocupationala.
Art. 44. –
(1) Ocupatia de baza in domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si garda
de corp este „agent de securitate” si se dobandeste prin absolvirea cursului de
calificare de baza „agent de securitate” si promovarea examenului in acest sens.
(2) Politistii care fac parte din comisiile de examinare constituite potrivit
dispozitiilor art. 411 din Lege sunt selectati din randul celor cu experienta de
minimum 2 ani in domeniul sistemelor de securitate.
(3) Tematica programelor de formare profesionala de baza si perfectionare este
prevazuta in anexa nr. 5.
(4) Pentru a imbunatati cunostintele acumulate anterior, angajatorii sunt obligati
sa asigure pregatirea continua a personalului de executie pana la seful de tura
inclusiv, in limita a cel putin 20 de ore anual, prin furnizori de formare
profesionala autorizati, in baza tematicii-cadru stabilite anual de Inspectoratul
General al Politiei Romane si aprobate de Autoritatea Nationala pentru Calificari.
Raspunderea pentru desfasurarea pregatirii continue revine conducatorului
societatii sau, dupa caz, responsabilului cu pregatirea din cadrul societatii.
Art. 3, alin. (10) şi art. 4, alin. (1), lit. b 2.000 – 5.000
(5) Personalul de paza care a absolvit pana la data intrarii in vigoare a
prezentelor norme metodologice cursul de calificare pentru ocupatia de agent paza
si ordine – cod nomenclator 5169.1.1 este asimilat absolventilor cursului de
calificare profesionala de baza.
Art. 45. –
Pentru ocupatiile agent control acces, agent de securitate incinte, agent garda de
corp, agent de interventie paza si ordine si agent transport valori se organizeaza
cursuri de specializare, la care pot participa doar absolventii cursului de calificare
de baza.
Art. 46. –
(1) Copia procesului-verbal prin care se constata contraventia prevazuta la art. 60
lit. e) din Lege, pentru incalcarea de catre personalul de paza ori garda de corp a
obligatiilor si atributiilor prevazute la art. 48-50 din Lege, se inainteaza de catre
organul din care face parte agentul constatator, in termen de 5 zile, inspectoratului
de politie judetean sau, dupa caz, Directiei Generale de Politie a Municipiului
Bucuresti in a carui/carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana
sanctionata.
(2) Unitatile de politie prevazute la alin. (1) tin evidenta sanctiunilor
contraventionale care impun retragerea atestatului personalului de paza sau garda
de corp si au obligatia de a se sesiza din oficiu cu privire la indeplinirea conditiilor
de retragere a atestatului prevazute de lege.
(3) Retragerea atestatului personalului de paza sau garda de corp se dispune de
catre conducerea inspectoratului de politie judetean sau, dupa caz, a Directiei
Generale de Politie a Municipiului Bucuresti in a carui/carei raza teritoriala isi are
domiciliul sau resedinta persoana sanctionata, dupa caz, pe baza:
a) actului prin care s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru o infractiune in
legatura cu serviciul sau o infractiune cu intentie;
b) procesului-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii
contraventionale neatacat cu plangere in termenul legal sau, dupa caz, a hotararii
11-30
judecatoresti irevocabile prin care s-a solutionat plangerea impotriva procesuluiverbal;

c) documentelor ce atesta pierderea aptitudinilor fizice sau de declarare a
iresponsabilitatii.
(4) Masura retragerii atestatului se inscrie in baza de date informatizata si este
comunicata in termen de 10 zile unitatii angajatoare, persoanei in cauza si
emitentului atestatului.
Art. 47. –
Certificatul de absolvire pentru ocupatia „manager de securitate” se elibereaza
de catre furnizorii de formare profesionala autorizati potrivit legii, dupa absolvirea
cursurilor de specializare organizate pe baza unei tematici-cadru stabilite de
Inspectoratul General al Politiei Romane si aprobate de Autoritatea Nationala
pentru Calificari.
Art. 48. –
In situatia pierderii, distrugerii sau furtului atestatului, organele de politie
elibereaza, la cerere, un duplicat al acestuia.
Art. 49. –
Modelul atestatului profesional este prevazut in anexa nr. 6A.
SECTIUNEA a 2-a
Dotarea si folosirea insemnelor si a mijloacelor de aparare
Art. 50. –
(1) Angajatorii au obligatia dotarii personalului de paza si garda de corp cu
ecusoane de identificare, potrivit art. 43 din Lege.
(2) Cu exceptia situatiei in care personalul de paza si garda de corp nu detine
atestat profesional, fiind angajat in conditiile art. 41 alin. (2), in ecusonul de
identificare se mentioneaza seria si numarul atestatului profesional.
(3) Ecusonul se poarta in partea stanga superioara a uniformei, la vedere,
asigurand vizibilitatea datelor de identificare.
Art. 3, alin. (11) şi art. 4, alin. (1), lit. a 100 – 300
(4) Modelul ecusonului de identificare este prevazut in anexa nr. 6B.
Art. 51. –
Mijloacele din dotare pot fi folosite, in conditiile legii, in caz de legitima aparare
sau stare de necesitate, precum si pentru apararea drepturilor si libertatilor
fundamentale ale persoanelor, a avutului public si privat si oprirea actiunilor
violente ale elementelor turbulente.
Art. 52. –
(1) Personalul de paza si garda de corp, in exercitarea atributiilor de serviciu,
poate fi dotat cu arme de foc, in conditiile legii, bastoane din cauciuc sau tip tomfe,
spray iritant-lacrimogen, dispozitive cu electrosocuri omologate si certificate de
institutii abilitate, precum si mijloace de comunicatii.
(2) Pentru asigurarea pazei si securitatii obiectivelor pazite, personalul de paza
poate fi dotat cu animale de serviciu, respectiv cai si caini, special dresati si
antrenati, conform prevederilor planului de paza si/sau regulamentului de
organizare si functionare al societatii specializate de paza si protectie.
(3) Este interzisa dotarea personalului de paza sau garda de corp ori folosirea de
catre acesta a cagulelor, mastilor pentru acoperirea fetei sau a catuselor metalice.
Art. 3, alin. (12) şi art. 4, alin. (1), lit. a 100 – 300
(4) Sunt interzise montarea sau folosirea de mijloace de semnalizare luminoasa
ori acustica, precum si inscriptionarea, contrar prevederilor legale, a
autovehiculelor utilizate de personalul societatilor specializate de paza si protectie.
Art. 3, alin. (13) şi art. 4, alin. (1), lit. c 5.000 – 10.000
Art. 53. –
(1) Bastoanele din cauciuc sau tip tomfe pot fi folosite atunci cand procedeele de
lupta corp la corp nu au dat rezultatele scontate ori mijloacele de atac ale
agresorilor nu pot fi anihilate in alt mod.
(2) Sunt interzise dotarea personalului de paza si garda de corp, precum si
folosirea de catre acesta a bastoanelor confectionate din alte materiale decat
cauciucul.
Art. 3, alin. (13) şi art. 4, alin. (1), lit. c 5.000 – 10.000
Art. 54. –
Pentru impiedicarea si oprirea actiunii persoanelor agresive care ataca
personalul de paza si garda de corp sau alte persoane pot fi folosite spray-urile
lacrimogene de mica capacitate, de maximum 100 ml.
CAPITOLUL IV
Paza transporturilor bunurilor si valorilor, precum si a transporturilor cu caracter
special
Art. 55. –
(1) Transportul bunurilor si valorilor, constand in sume de bani, titluri de credite,
cecuri sau alte inscrisuri de valoare, bijuterii, metale si pietre pretioase, se
efectueaza cu mijloace de transport anume destinate.
(2) Prin mijloace de transport anume destinate se intelege:
12-30
a) autovehicule blindate si semiblindate care, prin constructie, dotare si
exploatare, au rolul de a asigura rezistenta la actiunea armelor de foc pentru
protectia personalului insotitor si rezistenta la efractie a compartimentului de
valori;
b) autovehicule special amenajate avand compartimentul de valori rezistent la
efractie, fixat de caroserie si prevazut cu incuietori actionate din panoul de control
al conducatorului auto.
Art. 56. –
(1) Autovehiculele blindate sunt autovehicule care au protectie prin blindaj
pentru compartimentele destinate personalului si valorilor. Aceste autospeciale
trebuie atestate de un certificat in care se mentioneaza clasele de rezistenta la
actiunea armelor de foc, avand cel putin FB3 pentru blindaj, respectiv BR3 pentru
geamuri, iar clasa de rezistenta la efractie a compartimentului de valori de cel putin
nivel 3, conform standardelor europene aplicabile.
(2) Autovehiculele semiblindate au protectie prin blindaj pentru compartimentele
destinate personalului, avand clasele de rezistenta sub clasele prevazute la alin. (1),
atestate de un certificat.
(3) Compartimentul de valori al autovehiculelor blindate si semiblindate este
prevazut cu o singura usa, care este asigurata cu inchidere centralizata a masinii si
cu doua incuietori mecanice sigure.
(4) Certificarea elementelor folosite la blindajul autovehiculelor prevazute la
alin. (1) se realizeaza de un organism abilitat in acest sens.
Art. 57. –
(1) Derularea transporturilor bunurilor si valorilor se realizeaza cu respectarea
urmatoarelor cerinte minime:
a) transporturile bunurilor si valorilor in cuantum sau cu o valoare de peste
500.000 euro ori echivalentul in lei se asigura cu mijloace de transport blindate si
se realizeaza, dupa caz, cu jandarmi sau agenti ai unei societati specializate de paza
si protectie, inarmati cu arme de foc letale, in conditiile legii;
Art. 3, alin. (14) şi art. 4, alin. (1), lit. e 20.000 – 50.000
b) transporturile bunurilor si valorilor in cuantum sau cu o valoare cuprinsa intre
100.000 si 500.000 euro ori echivalentul in lei se asigura cu mijloace de transport
blindate sau semiblindate si se realizeaza, dupa caz, cu jandarmi ori agenti ai unei
societati specializate de paza si protectie, inarmati cu arme de foc letale, in
conditiile legii;
Art. 3, alin. (15) şi art. 4, alin. (1), lit. d 10.000 – 20.000
c) transporturile bunurilor si valorilor in cuantum sau cu o valoare cuprinsa intre
10.000 si 100.000 euro ori echivalentul in lei se asigura cu mijloace de transport
blindate, semiblindate sau special amenajate, insotite cu personal de paza propriu
calificat si atestat ori agenti ai unei societati specializate de paza si protectie,
inarmati cu arme de foc, in conditiile legii.
Art. 3, alin. (16) şi art. 4, alin. (1), lit. c 5.000 – 10.000
(2) Pentru bunurile si valorile in cuantum de sub 10.000 euro sau echivalentul in
lei nu este obligatorie organizarea transportului de valori, in conditiile legii.
(3) Pentru acoperirea riscurilor la pierdere, furt sau distrugere a valorilor
transportate, transportatorul ori beneficiarul contractului de transport, potrivit
intelegerii dintre parti, trebuie sa detina polita de asigurare valabila in raport cu
bunurile sau valorile transportate.
Art. 3, alin. (16) şi art. 4, alin. (1), lit. c 5.000 – 10.000
Art. 58. –
(1) Planul de paza al transporturilor bunurilor si valorilor, precum si al
transporturilor cu caracter special cuprinde in anexa traseele si adresele sediilor
la/de la care se predau/preiau bunurile sau valorile monetare.
(2) In cazul in care adresele sediilor prevazute la alin. (1) sufera modificari ori se
adauga puncte de colectare/remitere, actualizarea planului se face prin depunerea
anexelor refacute la unitatea de politie care a avizat planul de paza.
(3) Modificarile prevazute la alin. (2) se notifica unitatii de politie care a avizat
planul de paza al transportului, inainte sa devina operabile.
Art. 59. –
(1) Planul de paza al transportului cuprinde elementele prevazute la art. 26 alin
(2) din Lege si se depune la unitatea teritoriala de politie, cu cel putin 15 zile
inainte de data inceperii activitatii de transport.
(2) Actualizarea planului de paza al transportului se face numai in situatia
modificarii dispozitivului de paza sau a regulilor de efectuare a pazei, precum si in
cazul schimbarii prestatorului ori a autovehiculelor prevazute in planul de paza.
Art. 60. –
(1) Unitatea de politie competenta teritorial analizeaza planul de paza al
transporturilor si acorda avizul de specialitate in cel mult 15 zile de la data
inregistrarii solicitarii.
(2) Avizul politiei pentru planul de paza se retrage cand nu mai sunt indeplinite
conditiile care au stat la baza acordarii.
Art. 61. –
(1) In vederea asigurarii securitatii personalului si a valorilor transportate,
autovehiculele blindate si semiblindate se echipeaza cu dispozitive tehnice de paza,
localizare si supraveghere, precum si sisteme de alarmare si de comunicatii care sa
asigure legatura cu dispeceratul de monitorizare si alertare a politiei sau
jandarmeriei, dupa caz.
13-30
(2) Autovehiculele special amenajate se doteaza cu dispozitive tehnice de paza si
alarmare pe compartimentul de valori, precum si cu mijloace de comunicatii, iar
sistemul de alarma se conecteaza la un centru de monitorizare si interventie avizat
de politie.
(3) Prin monitorizare se intelege posibilitatea tehnica de stabilire, in orice
moment, a pozitiei autospecialei si a directiei de deplasare si de semnalare a starii
de pericol in caz de necesitate, precum si de inregistrare a parametrilor vectorilor
de deplasare.
(4) Monitorizarea si localizarea autovehiculelor de transport blindate si
semiblindate se fac prin dispecerat cu operator care deserveste o platforma tehnica
special destinata.
Art. 62. –
Pentru protectia bancnotelor transportate pot fi folosite solutii alternative care
asigura posibilitatea de neutralizare a acestora in caz de efractie sau la deschidere
neautorizata si descurajarea agresarii personalului insotitor.
Art. 63. –
(1) Personalul care asigura paza transportului de valori se doteaza cu arme de foc
si, dupa caz, cu bastoane din cauciuc sau tip tomfe, spray-uri iritant-lacrimogene,
precum si mijloace de protectie individuala.
(2) Mijloacele din dotarea efectiva se stabilesc in functie de bunurile si valorile
transportate, prin planul de paza.
(3) Membrii echipajului unui vehicul care nu este blindat, dar care este amenajat
si utilizat pentru transportul bancnotelor, bijuteriilor sau metalelor pretioase se
doteaza cu mijloace de protectie individuala, de autoaparare si interventie.
Art. 64. –
In cazul transporturilor produselor cu caracter special efectuate cu 3 sau mai
multe autovehicule de transport, precum si in cazul transporturilor de materii
nucleare ori radioactive, unitatile de jandarmi pun la dispozitie, contra cost,
autovehicule inscriptionate si dotate cu mijloace de semnalizare acustica si
luminoasa.
Art. 65. –
(1) Vagoanele care transporta produse cu caracter special se doteaza cu
dispozitive tehnice de paza si alarmare conectate la vagonul corp de garda.
(2) Vagonul corp de garda trebuie sa asigure conditii de siguranta si dotare
pentru odihna, igiena, incalzire, iluminare, servirea mesei, depozitarea
armamentului, munitiei si mijloacelor de protectie si interventie.
(3) Navele de transport al produselor cu caracter special si cele destinate
transportului efectivelor de jandarmi se prevad cu sisteme de localizare,
echipamente de navigatie pe timp de noapte cu radar, sonda cu ultrasunete,
dispozitive optice in infrarosu, dispozitive acustice de semnalizare.
(4) Navele destinate transportului efectivelor de jandarmi trebuie sa asigure
viteze de deplasare mai mari decat cele ale esalonului de transport.
Art. 66. –
(1) Transportul valorilor monetare apartinand unitatilor se poate efectua fara
utilizarea mijloacelor de transport, in mod exceptional, numai pentru valorile
prevazute la art. 57 alin. (1) lit. c), atunci cand nu este posibila realizarea acestuia
cu mijloacele de transport prevazute de lege, in urmatoarele cazuri:
a) valorile monetare sunt transferate in acelasi imobil sau complex comercial;
b) locurile de depozitare sau distribuire sunt situate la o distanta de pana la 300
metri.
(2) Pentru efectuarea transportului valorilor in conditiile prevazute la alin. (1) se
asigura protectia persoanei cu personal de paza dotat cu mijloace de protectie si
autoaparare sau folosirea gentilor securizate de transport certificate, prevazute cu
sisteme de neutralizare a bancnotelor.
(3) Pentru protectia factorilor postali aflati in serviciul de distribuire a unor sume
de bani, conducerea companiei are obligatia sa asigure dotarea necesara care sa
previna sustragerea bancnotelor detinute, prin sistemele prevazute la alin. (2) sau
alte masuri similare pentru descurajarea agresiunilor asupra personalului de
serviciu.
Art. 3, alin. (17) şi art. 4, alin. (1), lit. c 5.000 – 10.000
CAPITOLUL V
Sisteme tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei
SECTIUNEA 1
Mijloace de protectie si de alarmare impotriva efractiei
Art. 67. –
(1) Asocierea masurilor si a mijloacelor de siguranta prin introducerea
mijloacelor mecanofizice de protectie si a sistemelor de detectie, supraveghere si
alarmare se face in baza analizei de risc la efractie, elaborata in conditiile art. 2.
(2) Detinatorul sistemelor de supraveghere are obligatia afisarii in unitate a unor
semne de avertizare cu privire la existenta acestora.
Art. 3, alin. (19) şi art. 4, alin. (1), lit. a 100 – 300
(3) Conducatorii unitatilor au obligatia folosirii mijloacelor de protectie
mecanofizica si a echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare care sunt
certificate conform standardelor europene sau nationale in vigoare de catre
14-30
organisme acreditate din tara ori din statele membre ale Uniunii Europene sau ale
Spatiului Economic European.
Art. 3, alin. (18) şi art. 4, alin. (1), lit. b 2.000 – 5.000
(4) Beneficiarul subsistemului de televiziune cu circuit inchis are obligatia
punerii la dispozitia organelor judiciare, la solicitarea scrisa a acestora, a
inregistrarilor video si/sau audio in care este surprinsa savarsirea unor fapte de
natura penala.
Art. 3, alin. (20) şi art. 4, alin. (1), lit. c 5.000 – 10.000
Art. 68. –
(1) Sunt supuse avizarii politiei proiectele sistemelor de alarmare destinate
urmatoarelor categorii de obiective:
a) unitati de interes strategic si obiective apartinand infrastructurilor critice;
b) unitati sau institutii de interes public;
c) institutii de creditare, unitati postale, puncte de schimb valutar, case de
amanet, unitati profilate pe activitati cu bijuterii din metale sau pietre pretioase;
d) magazine de arme si munitii;
e) statii de comercializare a carburantilor/combustibililor;
f) sali de exploatare a jocurilor de noroc;
g) centre de procesare;
h) casierii furnizori si servicii de utilitati;
i) obiective industriale;
j) depozite;
k) instalatii tehnologice.
(2) Proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, intretinerea si utilizarea
sistemelor de alarmare impotriva efractiei se fac cu respectarea normelor tehnice
prevazute in anexa nr. 7.
Art. 69. –
(1) Proiectul sistemului de alarmare se depune de catre beneficiar spre avizare la
inspectoratele judetene de politie ori la Directia Generala de Politie a Municipiului
Bucuresti pe raza carora/careia se afla obiectivul, inainte de inceperea lucrarilor de
executie.
(2) Avizul proiectului se acorda de personalul de specialitate al politiei, in
termen de 15 zile de la depunere, in urmatoarele situatii:
a) sunt indeplinite cerintele minime prevazute in anexa nr. 1;
b) componenta, calitatea si functionalitatea sistemelor asigura detectia
patrunderii neautorizate, supravegherea si inregistrarea video, precum si
transmiterea la distanta a semnalelor tehnice si de alarmare;
c) proiectul sistemului de alarmare a fost elaborat cu respectarea conditiilor
prevazute in anexa nr. 7.
Art. 70. –
(1) Proiectele sistemelor de alarmare se elaboreaza de personalul tehnic al
societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei, cu
competente profesionale specifice, cu respectarea cerintelor din prezentele norme
metodologice si a normativelor tehnice specifice.
(2) La intocmirea proiectului, personalul tehnic de specialitate este obligat sa
prevada doar componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate in
conformitate cu standardele nationale sau europene de profil si in concordanta cu
gradul de siguranta impus de caracteristicile obiectivului protejat.
(3) Proiectantul sistemului de securitate raspunde pentru respectarea prezentelor
norme metodologice in faza de proiect, iar societatea care instaleaza sistemul de
securitate este raspunzatoare de implementarea si respectarea proiectului de
executie.
(4) Orice modificare in faza de instalare a sistemului de securitate se face dupa
consultarea proiectantului sistemului de securitate, iar ulterior punerii in functiune
a sistemului, dupa consultarea unui proiectant autorizat.
alin. (1)-(4) Art. 3, alin. (21) şi art. 4, alin. (1), lit. b 2.000 – 5.000
Art. 71. –
(1) Modificarea sistemului prin suplimentarea de echipamente ori inlocuirea de
componente, care nu afecteaza cerintele initiale, se materializeaza prin actualizarea
proiectului cu fise modificatoare ori prin completarea manuala pe proiectul
existent, in cazul unor modificari minore, certificate de proiectant.
(2) Modificarile prevazute la alin. (1) nu sunt supuse avizului politiei.
(3) Modificarea sistemului prin diminuarea componentelor prevazute in proiectul
avizat de catre politie se supune unui nou aviz.
Art. 72. –
Participarea specialistului politiei la punerea in functiune a sistemelor de
alarmare se face la cererea beneficiarului, pentru aplicatiile avizate.
Art. 73. –
(1) Elementele de protectie mecanofizica destinate asigurarii securitatii la
efractie a valorilor pot fi folosite daca acestea detin documente de certificare a
conformitatii cu standardele europene sau nationale de profil, care sa ateste clasa
de rezistenta la efractie la atac manual ori de rezistenta la actiunea armelor de foc.
(2) Nivelul de rezistenta al acestor produse se aliniaza in functie de valorile
protejate, conform anexei nr. 1.
15-30
SECTIUNEA a 2-a
Licentierea si functionarea societatilor specializate in sisteme de alarmare
impotriva efractiei. Reinnoirea licentei
Art. 74. –
Societatile specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei sunt societati
comerciale care au inscris ca obiect de activitate unul sau mai multe dintre
urmatoarele coduri CAEN: 4321, 7112 sau 8020, au un sediu inregistrat si
autorizat pentru organizarea administrativa si coordonarea operativa a personalului
angajat si au dobandit dreptul de a presta serviciile prevazute de Lege, conform
licentei acordate de Inspectoratul General al Politiei Romane.
Art. 75. –
In intelesul prezentelor norme metodologice, prin conducator al unei unitati
specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei se intelege administratorul
societatii comerciale, presedintele consiliului de administratie, directorul general
ori executiv cu atributii in domeniul proiectarii, instalarii sau intretinerii sistemelor
tehnice de securitate.
Art. 76. –
(1) In vederea obtinerii licentei de functionare pentru a desfasura activitati de
proiectare, instalare, modificare sau intretinere a sistemelor de alarmare impotriva
efractiei si/sau servicii privind sistemele de securizare, reprezentantul legal al
societatii depune la inspectoratul de politie judetean competent sau la Directia
Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, pe baza de opis, urmatoarele
documente:
a) documentele prevazute la art. 25 alin. (1) lit. a), f), g) si h);
b) regulamentul de organizare si functionare, care cuprinde: organigrama
societatii comerciale, din care sa rezulte organizarea activitatii in domeniul pentru
care se cere licentierea, mijloacele tehnice din dotare si procedurile de lucru
specifice activitatii pentru care se solicita licentierea sau, atunci cand exista
implementat un sistem de management al calitatii, procedurile de lucru pentru
domeniul in care se solicita licentierea;
c) documente privind dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 20 alin.
(10) din Lege de catre conducatorul societatii.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. c), necesare acordarii avizului prevazut
de art. 20 alin. (9) din Lege, sunt:
a) documentele prevazute la art. 25 alin. (2) lit. a)-c);
b) copie certificata de pe certificatul de competente pentru ocupatia „proiectant
sisteme de securitate”, „inginer sisteme de securitate” ori „tehnician sisteme de
securitate”;
c) declaratie pe propria raspundere cu privire la cunoasterea obligatiei pastrarii
confidentialitatii datelor si informatiilor obtinute in procesul muncii, potrivit art.
32 din Lege.
Art. 77. –
Prevederile art. 25 alin. (3) si (4), art. 26 si 27 se aplica in mod corespunzator.
Art. 78. –
(1) Societatile comerciale licentiate sau autorizate sa desfasoare activitati in
domeniul sistemelor electronice de securitate intr-un stat membru al Uniunii
Europene sau al Spatiului Economic European au obligatia notificarii
Inspectoratului General al Politiei Romane la semnarea contractului cu derulare in
totalitate sau in parte pe teritoriul Romaniei, iar inceperea executiei se face dupa
obtinerea acordului autoritatii.
(2) In cazul in care societatea comerciala prevazuta la alin. (1) nu detine licenta
sau autorizatia prevazuta la alin. (1), aceasta trebuie sa urmeze procedurile de
licentiere prevazute de legislatia din Romania.
(3) Documentatia de notificare cuprinde: datele de identificare ale persoanei
juridice si ale conducatorului societatii comerciale prevazute la alin. (1),
autorizatia sau licenta detinuta, autoritatea emitenta care sa faca dovada abilitarii.
Art. 79. –
Licentierea persoanelor fizice autorizate in baza actelor normative care stabilesc
organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice se
realizeaza in aceleasi conditii precum cele prevazute pentru societatile comerciale.
Art. 80. –
Societatile specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei pot presta
serviciile licentiate daca conducatorul acestora detine avizele politiei si Serviciului
Roman de Informatii, iar personalul tehnic de specialitate este calificat si avizat
pentru activitatile respective. Avizul negativ al Serviciului Roman de Informatii nu
se motiveaza in situatia in care este fundamentat pe date si informatii ce privesc
siguranta nationala a Romaniei.
Art. 81. –
Conducatorii societatilor specializate in sisteme de alarmare au obligatia de a
consemna in registrul special contractele incheiate, in termen de 5 zile de la
incheierea acestora, in ordine cronologica.
Art. 82. –
Pentru verificarea lucrarilor executate, conducatorul societatii specializate in
sisteme de alarmare trebuie sa asigure controlul acestora prin personal desemnat.
16-30
Art. 83. –
In vederea evidentierii lucrarilor executate, conducatorul societatii specializate
in sisteme de alarmare are obligatia sa infiinteze si sa asigure documentele
specifice prevazute in anexa nr. 2.
Art. 84. –
Semestrial, pana la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea
societatii specializate in sisteme de alarmare are obligatia sa informeze, in scris,
inspectoratul de politie judetean pe raza caruia isi are sediul societatea sau, dupa
caz, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti despre activitatile
desfasurate, conform modelului publicat pe pagina de web a Inspectoratului
General al Politiei Romane.
Art. 85. –
(1) Conducatorii si personalul tehnic al societatilor specializate in domeniul
sistemelor de alarmare si al mijloacelor de protectie mecanofizice sunt obligati sa
pastreze confidentialitatea informatiilor referitoare la sistemele instalate sau avute
in intretinere.
Art. 3, alin. (18) şi art. 4, alin. (1), lit. b 2.000 – 5.000
(2) Personalul de conducere si cel tehnic din cadrul societatilor specializate care
a incetat raporturile de serviciu nu are dreptul sa intervina in sistemele executate de
societate ori sa divulge informatiile referitoare la sistemele instalate sau avute in
intretinere.
Art. 3, alin. (22) şi art. 4, alin. (1), lit. b 2.000 – 5.000
Art. 86. –
La solicitarea beneficiarului, dupa indeplinirea clauzelor contractuale,
conducerea societatii instalatoare a sistemului de alarmare impotriva efractiei sau
care a asigurat mentenanta acestuia are obligatia predarii in termen de 15 zile a
tuturor codurilor valabile, a software-ului si a documentatiei aferente, pe baza de
proces-verbal.
Art. 3, alin. (23) şi art. 4, alin. (1), lit. b 2.000 – 5.000
Art. 87. –
(1) Reinnoirea licentelor de functionare a societatilor specializate in sisteme de
alarmare impotriva efractiei se solicita cu cel putin 90 de zile inainte de expirarea
termenului de valabilitate.
(2) In vederea reinnoirii licentei de functionare, conducatorul societatii
specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei are obligatia depunerii, in
termenul prevazut la alin. (1), la inspectoratul judetean de politie sau, dupa caz,
Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza caruia/careia isi are
sediul social a urmatoarelor documente:
a) documentele prevazute la art. 28 alin. (2), cu exceptia certificatului de
inregistrare a marcii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;
b) certificatul de cazier judiciar pentru personalul tehnic angajat;
c) declaratie pe propria raspundere cu privire la contractele executate si in
derulare, incadrarea organigramei si existenta personalului de specialitate, precum
si dotarea tehnico-materiala a societatii.
Art. 88. –
Inspectoratul General al Politiei Romane acorda reinnoirea licentei numai daca:
a) societatea are unul dintre obiectele de activitate prevazute la art. 74 si se afla
in functiune;
b) personalul tehnic este avizat si are competente specifice in domeniul
sistemelor de alarmare impotriva efractiei;
c) societatea functioneaza la sediile declarate si inregistrate;
d) conducatorul societatii specializate de paza si protectie este avizat si
indeplineste in continuare conditiile stabilite la art. 20 alin. (10) din Lege;
e) societatea detine mijloacele tehnico-materiale in vederea desfasurarii
activitatii pentru care a fost licentiata;
f) este respectat termenul de depunere a documentatiei complete pentru
solicitarea reinnoirii licentei;
g) se mentine avizul Serviciului Roman de Informatii;
h) conducatorul societatii a pus la dispozitia organelor de politie competente
documentele, datele si informatiile solicitate de acestea in exercitarea atributiilor
prevazute de Lege sau de prezentele norme metodologice.
Art. 89. –
(1) Copia procesului-verbal prin care se constata si se sanctioneaza nerespectarea
prevederilor art. 28 alin. (6) si (7), art. 30 si art. 34 alin. (2) din Lege se inainteaza
de catre organul din care face parte agentul constatator, in termen de 5 zile,
inspectoratului de politie judetean sau, dupa caz, Directiei Generale de Politie a
Municipiului Bucuresti in a carui/carei raza teritoriala se afla sediul social al
societatii specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei.
(2) Prevederile art. 36-40 se aplica in mod corespunzator.
CAPITOLUL VI
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei
Art. 90. –
(1) Societatile specializate de paza si protectie, precum si cele din domeniul
sistemelor de alarmare impotriva efractiei pot infiinta dispecerate de zona pentru
17-30
prestarea serviciilor de monitorizare si interventie, cu respectarea prevederilor art.
36 alin. (2) din Lege.
(2) Unitatile pot organiza dispecerate pentru monitorizarea unitatilor proprii, cu
asigurarea programarii sistemelor locale si a interventiilor prin societatile
specializate in sisteme de alarmare, respectiv paza si protectie, cu respectarea
prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege.
alin. (1)-(2) Art. 3, alin. (24) şi art. 4, alin. (1), lit. c 5.000 – 10.000
(3) Unitatile de jandarmi si politia locala pot organiza dispecerate de
monitorizare la care se conecteaza numai sistemele de alarmare din obiectivele
asigurate cu paza de structura respectiva.
(4) Conectarea si programarea centralelor abonatilor la statia de dispecerizare a
structurilor prevazute la alin. (3), precum si inspectia tehnica periodica a
echipamentelor monitorizate se fac de personalul tehnic al societatilor specializate
in sisteme de alarmare impotriva efractiei.
(5) Interventia la evenimente se realizeaza numai prin personal calificat al
societatilor specializate de paza si protectie, al Jandarmeriei Romane sau al politiei
locale, potrivit competentelor.
Art. 91. –
Prin asigurarea serviciilor de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva
efractiei se intelege:
a) realizarea conexiunii sistemului de alarmare aflat in obiectiv cu o statie de
dispecerizare care asigura receptionarea semnalelor furnizate de centrala de alarma
a sistemului local si interogarea starii sistemului local;
b) verificarea periodica a conexiunii cu obiectivul;
c) preluarea cu operativitate a semnalelor receptionate de catre operatorii statiei
de dispecerizare si verificarea veridicitatii alarmei prin dirijarea la fata locului a
echipajelor de interventie sau prin verificare tehnica de la distanta;
d) sesizarea autoritatilor competente in functie de situatie, cand s-a stabilit ca
autorii au savarsit fapte penale ori contraventionale;
e) asigurarea mentenantei periodice a sistemului de alarma, a sistemului de
transmitere a alarmei si a centrului de monitorizare;
f) asigurarea interventiilor tehnice pentru eliminarea disfunctionalitatilor
echipamentelor tehnice.
Art. 92. –
In functionare, dispeceratele de monitorizare asigura preluarea directa a
semnalelor de la sistemele conectate, verificarea si alertarea echipajelor de
interventie, astfel incat sa fie respectati timpii contractuali asumati si cei maximali
stabiliti prin prezentele norme metodologice.
Art. 3, alin. (25) şi art. 4, alin. (1), lit. c 5.000 – 10.000
Art. 93. –
(1) Pentru a dobandi dreptul de a presta servicii de monitorizare si interventie,
operatorii economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa detina statia de dispecerizare necesara receptionarii semnalelor de la
sistemele abonatilor, in conformitate cu standardele europene sau nationale in
vigoare;
b) sa aiba personal angajat si avizat pentru asigurarea serviciului permanent al
dispeceratului;
c) sa dispuna de un sediu inregistrat si autorizat pentru organizarea
administrativa si coordonarea operativa a personalului angajat care sa corespunda
standardelor europene sau nationale in vigoare in privinta organizarii si
functionarii unui centru de monitorizare si receptie a alarmelor;
d) sa detina echipamentele de comunicatii si canal de date tip voce in conexiune
on-line cu echipajele mobile de interventie;
e) sa detina autoturismele si sa aiba agenti de interventie paza si ordine pentru
verificarea alarmelor si interventia la evenimente;
f) sa detina tehnica necesara pentru inregistrarea convorbirilor operatoruluidispecer
cu echipajele, beneficiarul si autoritatile, precum si pentru stocarea
acestora pe o perioada de 30 de zile;
g) sa detina polita de asigurare valabila pentru acoperirea riscului privind
activitatea de monitorizare si interventie;
h) sa aiba proceduri de lucru asumate prin regulamentul de organizare si
functionare al dispeceratului.
(2) Pentru avizarea regulamentului de organizare si functionare, solicitantul
trebuie sa depuna la inspectoratul judetean de politie competent teritorial
documentatia prin care sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1),
iar, cu ocazia verificarilor efectuate de politisti la locul de functionare, sa faca
dovada existentei lor.
Art. 94. –
Societatea care asigura serviciile de monitorizare si beneficiarul au obligatia de
a lua masuri pentru preintampinarea urmatoarelor situatii:
a) sesizarea in mod eronat a autoritatilor pentru interventia la obiectivele
monitorizate;
b) nesesizarea efractiei sau a starii de pericol ori sesizarea tardiva, din motive
imputabile societatii prestatoare sau beneficiarului;
c) declansarea de alarme false repetate datorata neasigurarii conditiilor de
exploatare si mentenanta corespunzatoare a sistemelor de alarma.
lit. a – c Art. 3, alin. (26) şi art. 4, alin. (1), lit. b 2.000 – 5.000
18-30
Art. 95. –
Avizul dat regulamentului de organizare si functionare al dispeceratului se
retrage cand nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza acordarii
acestuia.
Art. 96. –
Prestatorii serviciilor de monitorizare si operatorii economici care au organizat
dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei au obligatia
transmiterii semestrial, pana la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, a unor
informari cu privire la activitatile desfasurate catre unitatea de politie competenta
teritorial, conform modelului difuzat de politie.
Art. 97. –
Prestatorii serviciilor de monitorizare si operatorii economici au obligatia de a
asigura timpii de interventie asumati contractual, fara a depasi 15 minute in
localitatile urbane, respectiv 30 de minute in cele rurale, si de a lua, pana la
interventia organelor judiciare, primele masuri necesare conservarii urmelor
infractiunii si a mijloacelor materiale de proba.
Art. 3, alin. (27) şi art. 4, alin. (1), lit. b 2.000 – 5.000
Art. 98. –
(1) Dispozitivul echipelor de interventie se dimensioneaza in functie de numarul
de abonati, repartizarea si dispersia acestora, pentru asigurarea timpilor stabiliti.
(2) Repartizarea echipajelor mobile de interventie pe abonati si zone se face prin
anexe la regulamentul de organizare si functionare al dispeceratului de
monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei.
CAPITOLUL VII
Dispozitii finale
Art. 99. –
(1) Cu ocazia controalelor efectuate de politie pentru verificarea modului de
respectare a prevederilor legale privind masurile de asigurare a securitatii
unitatilor, personalul abilitat pentru efectuarea controlului incheie un proces-verbal
de constatare, in care se inscriu masurile si termenele de remediere a deficientelor.
(2) La stabilirea termenelor de remediere a deficientelor constatate cu ocazia
unui control, organele de politie au in vedere volumul si natura masurilor care
trebuie intreprinse pentru intrarea in legalitate a unitatii respective; termenele
stabilite pentru remedierea deficientelor nu pot depasi 60 de zile si pot fi
prelungite, la solicitarea unitatilor controlate prevazute la art. 2 alin. (1) din Lege,
pentru motive intemeiate, cu cel mult 30 de zile.
(3) Controalele care vizeaza verificarea masurilor de securitate a unitatilor se
efectueaza prin personal de specialitate, pe baza unor delegatii nominale cu durata
si tematica determinate, aprobate de conducerea unitatii de politie.
(4) Conducatorii unitatilor raspund de solutionarea in termen a masurilor stabilite
in procesul-verbal prevazut la alin. (1).
Art. 3, alin. (28) şi art. 4, alin. (1), lit. b 2.000 – 5.000
Art. 100. –
Anexele nr. 1-5, 6A, 6B si 7 fac parte integranta din prezentele norme
metodologice.
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
Cerinte minimale de securitate, pe zone functionale si categorii de unitati
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. –
(1) Conducatorii unitatilor detinatoare de bunuri si valori au obligatia de a
identifica si stabili zonele functionale, corespunzator activitatii desfasurate, si de a
adopta masuri necesare asigurarii protectiei vietii, integritatii persoanelor si
sigurantei valorilor.
(2) Zonele functionale pentru care este necesara adoptarea unor masuri de
securitate sunt:
a) zona de acces in unitate si zona perimetrala;
b) zona de tranzactionare;
c) zona de depozitare;
d) zona de expunere;
e) zona de transfer;
f) zona de procesare;
g) zona echipamentelor de securitate;
h) zona de tranzactii cu automate bancare.
Art. 2. –
(1) Prin zona de acces in unitate se intelege locul amenajat cu elemente de
inchidere nestructurale destinate intrarii sau iesirii persoanelor. Caile de acces pot
fi dedicate clientilor, angajatilor, transferului valorilor sau mixte. Zona perimetrala
19-30
reprezinta limita fizica a constructiei, constituita din elemente fixe sau mobile, cum
ar fi: pereti, vitraje sau ferestre.
(2) Zona de tranzactionare reprezinta spatiul in care operatorii manipuleaza
valorile monetare sau bunurile in relatia cu clientii.
(3) Zona de depozitare reprezinta spatiul special amenajat pentru pastrarea in
siguranta a valorilor monetare ori a bunurilor.
(4) Zona de expunere reprezinta spatiul amenajat pentru prezentarea catre public,
in conditii de siguranta, a bunurilor sau valorilor.
(5) Zona de transfer reprezinta spatiile prin care se vehiculeaza valorile intre
locul de depozitare si alte zone interioare sau exterioare in cazul transportului.
(6) Zona de procesare reprezinta spatiul special destinat si amenajat pentru
prelucrarea, numararea si pregatirea pentru depozitare, alimentarea automatelor
bancare sau transport al valorilor monetare.
(7) Zona echipamentelor de securitate reprezinta spatiul restrictionat accesului
persoanelor neautorizate, destinat amplasarii, functionarii sau monitorizarii unor
astfel de echipamente.
(8) Zona de tranzactii cu automate bancare reprezinta spatiul in care clientii pot
face operatiuni cu numerar prin intermediul unui automat bancar, care nu
presupune existenta unui operator.
Art. 3. –
(1) Structura subsistemului de alarmare la efractie este alcatuita din: centrala de
alarma cu tastaturile de operare, elementele de detectie, echipamentele de
avertizare si semnalizare si alte componente specifice acestui tip de aplicatii. Rolul
functional al subsistemului este de a detecta patrunderea in spatiile protejate a
persoanelor neautorizate si de a sesiza starile de pericol din unitate.
(2) Subsistemul de control al accesului cuprinde unitatea centrala, care
gestioneaza punctele de control, unitatile de comanda, cititoarele, incuietorile sau
dispozitivele electromagnetice de actionare a usilor, si are rolul de restrictionare a
accesului neautorizat in spatiile protejate.
(3) Subsistemul de televiziune cu circuit inchis are in componenta camerele
video, echipamentele de multiplexare, stocare si posibilitatea de vizualizare a
imaginilor preluate, in vederea observarii/recunoasterii/identificarii persoanelor.
Art. 4. –
Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligati sa incheie contracte de intretinere
periodica cu societati licentiate, care sa ateste functionarea sistemului conform
parametrilor tehnici.
Art. 5. –
(1) Protectia mecanofizica cuprinde elementele care asigura delimitarea fizica in
scopul protejarii vietii si integritatii personalului operator sau restrictionarii
accesului neautorizat la valori.
(2) Gradul de siguranta/rezistenta al elementelor de protectie mecanofizice
utilizate in unitati se stabileste proportional cu cuantumul valorilor protejate si
nivelul de risc determinat, recomandandu-se alegerea unei clase de nivel mediu,
definita de standardele europene/nationale de profil.
Art. 6. –
(1) Suprafetele vitrate exterioare pana la o inaltime de 3 metri trebuie sa asigure
rezistenta la atacuri manuale, conform standardelor europene sau nationale in
domeniu, iar cele cu ferestre vor fi prevazute cu gratii metalice care sa asigure
intarzierea patrunderii in unitate ori se vor realiza cu deschidere limitata de
maximum 10 cm.
(2) Usile exterioare trebuie sa fie rezistente la atacuri manuale, in scopul
intarzierii patrunderii in unitate, avand cel putin clasa 1 de rezistenta prevazuta de
standardul european sau national in vigoare.
(3) Operatiunile cu numerar in zonele de tranzactionare la unitatile financiarbancare
se pot efectua in spatii amenajate, in care personalul este separat de clienti
prin elemente de protectie rezistente la actiunea armelor de foc si sertar de preluare
indirecta a valorilor, sau prevazute cu seifuri/dulapuri de casierie cu deschidere
temporizata ori prin masini de reciclare a numerarului.
(4) Seifurile/Dulapurile de casierie cu temporizare se utilizeaza prin programarea
unor timpi de deschidere de minimum 10 minute pentru sertarul de depozitare a
numerarului.
(5) Automatele bancare, respectiv distribuitoarele automate de numerar, masinile
de schimb valutar, masinile de reciclare a numerarului, si masinile, cum ar fi
distribuitoarele de numerar destinate casierilor, se prevad cu seifuri certificate, cu
clasa de rezistenta la efractie determinata, si se ancoreaza conform instructiunilor
producatorului. In mod similar, seifurile/dulapurile de casierie cu temporizare
trebuie sa fie certificate, cu nivel de rezistenta la efractie determinat, si se
ancoreaza conform instructiunilor producatorului.
CAPITOLUL II
Cerinte minime pe categorii de unitati
Art. 7. –
Unitatile care nu efectueaza operatiuni cu numerar nu au obligatia incadrarii in
cerintele minime stabilite.
20-30
Art. 8. –
Cerintele minime pentru unitatile de interes strategic si obiectivele apartinand
infrastructurilor critice sunt urmatoarele:
a) sistemul de alarmare la efractie va asigura detectie perimetrala la nivelul
gardului de protectie a obiectivului, pentru semnalarea patrunderii neautorizate
catre personalul de paza aflat in serviciu;
b) obiectivul se protejeaza prin asigurarea pazei fizice.
Art. 9. –
(1) Din punctul de vedere al masurilor de siguranta, institutiile de creditare din
categoria bancilor trebuie sa respecte prezentele cerinte minimale de securitate.
(2) Subsistemul de detectie a efractiei trebuie sa asigure protejarea cailor de
acces in unitate, suprafetelor vitrate exterioare, camerei tehnice si a spatiilor cu
valori si asigura semnalarea starilor de pericol in zonele de lucru cu clientii si in
spatiile cu valori.
(3) Subsistemul de detectie a efractiei se programeaza cu partitii (arii virtuale)
distincte pentru spatiile cu valori, pentru a permite activarea inclusiv pe timpul
programului si utilizarea numai de catre personalul autorizat al unitatii.
(4) In situatia existentei pazei umane permanente, se programeaza partitii pentru
efectuarea serviciului de paza: usa de acces, traseele de patrulare interioare si
accesul la grupul sanitar.
(5) In cazul in care nu exista paza fizica permanenta, sistemul de alarmare se
conecteaza la un dispecerat de monitorizare si interventie.
(6) Zonele de depozitare se protejeaza prin folosirea detectorilor cu principii
diferite de functionare.
(7) Personalul de conducere si cel din zonele de tranzactionare trebuie sa dispuna
de elemente de semnalare a starii de pericol la amenintare, care transmit alarma in
mod silentios.
(8) Pentru situatiile de jaf se prevede un buton de panica, conectat pe zona
programata cu avertizare sonora, care se va actiona imediat dupa parasirea locului
faptei de catre autor si realizeaza semnalizarea optica in exteriorul unitatii a
stadiului producerii evenimentului.
(9) Sistemele de alarmare la efractie aferente spatiilor de depozitare a valorilor
monetare trebuie sa asigure dezactivarea temporizata si folosirea codurilor de
armare/dezarmare cu semnalarea starii de pericol (coduri duress) la distanta in caz
de amenintare.
(10) Subsistemul de control al accesului trebuie sa asigure restrictionarea
accesului neautorizat cel putin in spatiile de manipulare a valorilor si
echipamentelor de securitate.
(11) Echipamentele de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea
de imagini din zona de acces, atat din exterior, cat si din interior, zona de lucru cu
publicul, traseele de vehiculare si acces in spatiul de depozitare a valorilor,
asigurand stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile.
(12) Imaginile inregistrate in zona de acces trebuie sa asigure identificarea
persoanelor, iar pentru celelalte zone sa permita recunoasterea.
(13) Pentru asigurarea protectiei mecanofizice a sediilor institutiilor de creditare
trebuie sa se utilizeze elemente certificate pentru cel putin clasa minima de
rezistenta recomandata de standardele europene sau nationale din domeniu, dupa
cum urmeaza:
a) usile exterioare destinate transferului de valori trebuie sa prezinte rezistenta la
efractie si sa fie prevazute cu sistemul de control al deschiderii din interior;
b) la unitatile cu personal redus, expuse riscurilor de jaf, poate fi asigurat un
acces controlat.
Art. 10. –
(1) Institutiile de creditare din categoria organizatiilor cooperatiste si institutiile
financiare nebancare ce deruleaza activitati cu numerar au obligatia de a asigura
securitatea personalului si a valorilor monetare pe timpul manipularii, depozitarii
si transportului.
(2) Cerintele pentru sistemele de securitate destinate acestor unitati sunt similare
cu cele prevazute la art. 9, cu exceptia celor mentionate la alin. (8)-(12) si alin.
(13) lit. b).
Art. 11. –
(1) Societatile comerciale care au ca obiect de activitate schimbul valutar au
obligatia implementarii prezentelor cerinte minimale de securitate la punctele de
schimb valutar.
(2) Prin subsistemul de alarmare la efractie trebuie sa se asigure semnalizarea si
transmiterea la distanta a starilor de pericol, a patrunderii prin efractie in spatiul
protejat si a fortarii seifului.
(3) Subsistemul de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea
imaginilor din zona clientilor si a seifului, precum si stocarea imaginilor pe o
perioada de 20 de zile. Imaginile inregistrate trebuie sa aiba calitatea necesara
recunoasterii persoanelor din spatiul clientilor.
(4) Este obligatorie conectarea sistemului de alarmare la un dispecerat de
monitorizare, in cazul in care nu exista instituita paza fizica permanenta.
(5) Peretii, usa si ghiseul compartimentului casierului trebuie sa asigure protectia
la actiunea armelor de foc si preluarea indirecta a valorilor, iar valorile monetare se
pastreaza si se depoziteaza conform plafoanelor stabilite, in seifuri certificate, cu
21-30
grad de rezistenta la efractie determinat, ancorate conform instructiunilor
producatorului.
(6) Accesul pe timpul programului de lucru in unitati care au spatiu de lucru cu
publicul este permis prin controlul deschiderii usii din interior, iar operatiunile cu
numerar se efectueaza in conditii de siguranta, cu usa ghiseului inchisa si
asigurata.
(7) Punctele de schimb valutar din incinta spatiilor comerciale pot functiona fara
amenajarea compartimentului blindat, cu conditia folosirii seifului/dulapului de
casierie cu temporizare si a avertizarii corespunzatoare.
Art. 12. –
(1) Asigurarea securitatii personalului, valorilor si a bunurilor detinute de casele
de amanet, unitatile profilate pe activitati cu bijuterii din metale sau pietre
pretioase ori magazinele de comercializare a armelor si munitiilor se realizeaza
prin adoptarea prezentelor cerinte minimale de securitate.
(2) Cerintele pentru sistemele de alarmare destinate acestor unitati sunt similare
cu cele prevazute la art. 11 alin. (2)-(4).
(3) Valorile monetare si/sau bunurile amanetate ori detinute cu orice titlu se
depoziteaza in seifuri certificate, cu clasa de rezistenta la efractie determinata,
ancorate conform cerintelor producatorului.
(4) Bunurile destinate comercializarii se expun pe timpul programului in spatii
delimitate prin vitraje si elemente rezistente la atacuri manuale si asigurate cu
incuietori.
Art. 13. –
(1) Masurile de securitate destinate unitatilor postale trebuie sa fie conforme cu
prezentele cerinte minimale de securitate.
(2) Subsistemul de detectie a efractiei trebuie sa protejeze caile de acces in
unitate si spatiile cu valori si semnaleaza starile de pericol in zonele de lucru cu
clientii si in spatiile de depozitare a valorilor.
(3) Subsistemul de control al accesului trebuie sa asigure restrictionarea
accesului neautorizat cel putin in spatiile de depozitare a valorilor si, dupa caz, in
cele de manipulare.
(4) La unitatile din localitatile urbane trebuie sa se asigure preluarea imaginilor
din zona clientilor si a seifului prin subsistemul de televiziune cu circuit inchis,
precum si stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile. Imaginile inregistrate
vor avea calitatea necesara recunoasterii persoanelor din spatiul clientilor.
(5) In situatia in care obiectivele din aceasta categorie nu au paza fizica
permanenta, sistemul de alarmare impotriva efractiei se conecteaza la un dispecerat
de monitorizare a alarmelor si interventie.
(6) Valorile monetare sau de alta natura se depoziteaza in seifuri, case de bani
sau dulapuri de securitate certificate, cu clasa de rezistenta la efractie determinata,
ancorate conform cerintelor producatorului, dupa caz.
(7) Ghiseele pentru operatiuni cu numerar se doteaza cu seifuri/dulapuri de
casierie cu temporizare, programate conform precizarilor prevazute la art. 6 alin.
(4), cu exceptia celor din mediul rural.
Art. 14. –
(1) In statiile de comercializare a carburantilor/ combustibililor se asigura
prezentele cerinte minime de securitate.
(2) Prin subsistemul de alarmare la efractie trebuie sa se asigure sesizarea starilor
de pericol la adresa persoanelor si se protejeaza spatiile cu valori.
(3) Echipamentele de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea de
imagini din zonele de lucru cu numerar, de depozitare si de la pompele de
distributie, asigurand stocarea acestora pe o perioada de 20 de zile. Imaginile
inregistrate trebuie sa aiba calitatea necesara identificarii numerelor
autovehiculelor in zona pompelor, respectiv recunoasterii persoanelor care acced
in spatiul statiei.
(4) In situatia in care obiectivele din aceasta categorie nu au paza fizica
permanenta, sistemul de alarmare impotriva efractiei se conecteaza la un dispecerat
de monitorizare a alarmelor.
(5) Statiile cu program permanent si cele amplasate la periferia localitatii sau in
zone izolate se doteaza cu seif de depozitare, in care se pot introduce valori fara
deschiderea usii seifului, certificat, cu clasa de rezistenta la efractie determinata,
care trebuie ancorat de pardoseala ori perete, conform instructiunilor
producatorului. Cheile seifului nu se tin de catre personalul de serviciu, aspect
adus la cunostinta clientilor prin afisarea semnalizarii respective.
Art. 15. –
(1) In spatiile comerciale cu suprafete mai mari de 500 m2 masurile de securitate
adoptate trebuie sa corespunda prezentelor cerinte minimale de securitate.
(2) Subsistemul de alarmare la efractie trebuie sa asigure protejarea cailor de
acces, a zonelor cu valori, locurilor de depozitare si sesizarea starilor de pericol la
adresa persoanelor.
(3) Prin subsistemul de televiziune cu circuit inchis trebuie sa se preia imagini
din zonele caselor de marcat, intrarilor si iesirilor, spatiilor de procesare,
depozitare si de transfer al valorilor, precum si din spatiile amenajate pentru
parcare. Imaginile inregistrate trebuie sa aiba calitatea necesara recunoasterii
persoanelor din spatiul clientilor.
(4) Pentru mentinerea ordinii interioare, pe perioada programului de lucru este
obligatorie asigurarea pazei fizice.
22-30
Art. 16. –
(1) In salile si incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor
pe loc, exceptand spatiile in care functioneaza mai putin de 3 aparate slot-machine
sau cele pentru bingo in sistem TV, precum si in spatiile in care se desfasoara
activitati conexe, care presupun incasarea taxelor de joc, achitarea premiilor sau
depozitarea fondurilor de castiguri, se asigura prezentele cerinte minimale de
securitate.
(2) Prin subsistemul de alarmare la efractie trebuie sa se asigure sesizarea starilor
de pericol la adresa persoanelor si protejarea spatiilor cu valori.
(3) Echipamentele de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea de
imagini din zonele de casierie, de depozitare a valorilor si exteriorul intrarii in
unitate, asigurand stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile. Imaginile
inregistrate trebuie sa aiba calitatea necesara pentru recunoasterea persoanelor care
acced in spatiul respectiv.
(4) Valorile monetare sau de alta natura se depoziteaza in seifuri certificate, cu
clasa de rezistenta la efractie determinata, ancorate conform instructiunilor
producatorului.
(5) In situatia in care obiectivele din aceasta gama nu au paza fizica permanenta,
sistemul de alarmare impotriva efractiei se conecteaza la un dispecerat de
monitorizare a alarmelor si interventie.
Art. 17. –
(1) Casieriile furnizorilor de utilitati se amenajeaza pentru a se asigura
securitatea persoanelor si a valorilor manipulate si depozitate.
(2) Prin subsistemul de alarmare la efractie trebuie sa se asigure sesizarea starilor
de pericol la adresa persoanelor si protejarea spatiilor cu valori.
(3) Echipamentele de televiziune cu circuit inchis trebuie sa asigure preluarea de
imagini din zonele de intrare, de lucru cu numerar, de depozitare a valorilor,
asigurand stocarea imaginilor pe o perioada de 20 de zile. Imaginile inregistrate
trebuie sa aiba calitatea necesara pentru recunoasterea persoanelor care acced in
spatiul respectiv.
(4) Valorile monetare sau de alta natura se depoziteaza in seifuri certificate, cu
clasa de rezistenta la efractie determinata, fixate conform instructiunilor
producatorului.
(5) Operatiunile cu numerar se desfasoara potrivit cerintelor prevazute la art. 6
alin. (3).
(6) In situatia in care obiectivele din aceasta gama nu au paza fizica permanenta,
sistemul de alarmare impotriva efractiei se conecteaza la un dispecerat de
monitorizare a alarmelor si interventie.
Art. 18. –
(1) Pentru asigurarea securitatii automatelor destinate tranzactiilor cu numerar,
indiferent de locul de amplasare, se vor respecta prezentele cerinte minimale cu
privire la securitatea electronica si protectia mecanofizica.
(2) Subsistemul de detectie a efractiei trebuie sa semnaleze deschiderea
neautorizata a usilor automatului bancar si actiunea de fortare a acestuia.
(3) Automatele bancare destinate tranzactiilor cu numerar din sediile bancare
trebuie sa fie supravegheate video in zona clientilor si in zona destinata alimentarii.
(4) Sistemul de detectie a efractiei destinat protejarii automatelor de tranzactii cu
numerar aflate in exteriorul sediilor bancare trebuie sa fie conectat la un dispecerat
de monitorizare avizat.
(5) Operatiunile de alimentare sau retragere a numerarului din automate se
efectueaza dupa asigurarea usilor de acces in incintele in care functioneaza, fara
prezenta persoanelor neautorizate.
Art. 19. –
Pentru centrele de procesare a numerarului, masurile de securitate vor cuprinde,
suplimentar fata de masurile prevazute la art. 9, paza fizica inarmata, protectia
mecanofizica si supravegherea electronica perimetrala a imobilului si obiectivului.
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
Documentele specifice executarii si evidentierii serviciului de paza prin forte
si mijloace civile si modelele acestora
Art. 1. –
In efectuarea serviciului de paza, personalul este obligat sa consemneze, potrivit
atributiilor care ii revin, activitatile desfasurate, folosind urmatoarele documente:
a) registrul buletinul posturilor;
b) registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului, folosit la fiecare
post de paza;
c) registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului inarmat, folosit in
posturile prevazute cu paza inarmata;
d) registrul de evidenta a accesului persoanelor;
e) registrul de evidenta a accesului autovehiculelor, daca este cazul;
f) registrul de evidenta a accesului pe caile ferate uzinale, daca este cazul;
g) registrul de evidenta a miscarii armamentului pastrat la camera de armament;
h) registrul de control;
i) registrul de evenimente;
j) registrul special pentru pastrarea evidentei contractelor de prestari de servicii.
23-30
Art. 2. –
In situatia utilizarii sistemului de televiziune cu circuit inchis pentru
inregistrarea accesului autovehiculelor, registrul prevazut la art. 1 lit. e) nu este
obligatoriu. Perioada de stocare a imaginilor inregistrate este similara perioadei de
pastrare a registrului.
Art. 3. –
Conducatorul societatii specializate in sisteme de alarmare are obligatia sa
infiinteze si sa completeze registrul special pentru pastrarea evidentei contractelor,
conform modelului prevazut in anexa nr. 2k).
Art. 4. –
Societatile specializate in sisteme de alarmare si beneficiarii au obligatia
infiintarii, completarii si pastrarii la obiectiv a jurnalului de service al sistemului
de alarmare impotriva efractiei, utilizand modelul prevazut in anexa nr. 2l).
Art. 5. –
Modelele documentelor specifice folosite in serviciul de paza sunt prevazute in
anexele nr. 2a)-2l).
Art. 6. –
Anexele nr. 2a)-2l) fac parte integranta din prezenta anexa.
ANEXA Nr. 2a) – Model –
Registrul buletinul posturilor
ORGANIZAREA
serviciului de paza in ziua de ……………….. la obiectivul …………………………….
Semnatura
Nr.
crt.
Numarul si
felul postului
Orele de
executare a
serviciului
Numele si
prenumele
personalului de
paza care executa
serviciul in post
La intrarea
in post
La iesirea din
post
ANEXA Nr. 2b) – Model –
Registru de procese-verbale de predare-primire a serviciului
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, ………., ora …….., la postul nr. …………….. din obiectivul …………………… .
Noi, agentii de paza ……………………………. si …………………, am procedat primul la
predarea si secundul la primirea postului dupa cum urmeaza:
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Am predat ,………………. Am primit, ………………..
ANEXA Nr. 2c) – Model –
Registru de procese-verbale de predare-primire a serviciului inarmat
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi, ………………, ora …………, la postul nr. …….. de la obiectivul …………… .
Noi, agentii de paza ………………………….. si …………………………., am procedat primul la
predarea si secundul la primirea postului dupa cum urmeaza:
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
S-a predat arma ……………, model …………….., seria ………… nr. ………, cu ……… cartuse si
accesoriile aferente.
Mentiuni cu privire la starea tehnica a armamentului si munitiei:
Am predat,……………….. Am primit,………………..
24-30
ANEXA Nr. 2d) – Model –
REGISTRU DE EVIDENTA
a accesului persoanelor la obiectivul ……………….
Nr.
crt.
Numele si
prenumele
Seria si numarul
actului de identitate Destinatia Ora sosirii Ora plecarii Observatii
ANEXA Nr. 2e) – Model –
REGISTRU DE EVIDENTA
a accesului autovehiculelor la obiectivul ………………………………….
Nr.
auto
Numele si
prenumele
conducatorului
auto sau
delegatului
Seria si numarul
actului de identitate Destinatia Ora sosirii Ora plecarii Nr. avizului sau facturii Observatii
ANEXA Nr. 2f) – Model –
REGISTRU DE EVIDENTA
a accesului pe caile ferate uzinale la obiectivul ……………………………………..
Nr.
crt.
Ora
sosirii
Specificatia din
scrisoarea de
trasura
Numarul
vagonului/vagoanelor
Existenta
sigiliului si
starea
Numarul si
seria scrisorii
de trasura
Ora
plecarii Observatii
ANEXA Nr. 2g) – Model –
REGISTRU DE EVIDENTA
a miscarii armamentului
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
N – numele si prenumele;
O – obiectivul la care se afla armamentul.
Nr.
crt.
Denumirea
si seria
armei
Nr. de
cartuse
alocate
Data si
ora
primirii
N Semnatura de primire Data si ora restituirii N Semnatura persoanei careia i se restituie O Observatii
25-30
ANEXA Nr. 2h) – Model –
REGISTRU DE CONTROL
la obiectivul ……………………………………..
Nr.
crt. Data si ora controlului Numele, prenumele si functia Constatari
ANEXA Nr. 2i) – Model –
Registru de evenimente
RAPORT DE EVENIMENT
Nr. …………. din ………………..
Subsemnatul (Subsemnatii), ………………….. (numele si prenumele) …………………………….,
in calitate de …………………………………………………., (agent de paza, controlor de acces etc.)
aflat (aflati) in serviciul de paza la ………………………, (societatea comerciala, institutia)
postul nr. …………, am constatat ca:
Astazi, …………….., la ora ………………, numitul (numitii) …. ……………………………………….,
a (au) fost surprins (surprinsi) in timp ce ………………… (se vor descrie fapta comisa,
bunurile recuperate si masurile luate in legatura cu acestea) …………………………………..
……………………………………………………… ……………………………………………………………………
Cazul a fost sesizat la ……………………………………………………….. (se vor indica institutia si
persoana sesizata)
Semnatura
……………………………………
ANEXA Nr. 2j) – Model –
REGISTRU SPECIAL
pentru pastrarea evidentei contractelor de prestari de servicii
la S.C. ………………………………………………
Semnificatia coloanei D din tabelul de mai jos este urmatoarea:
D – data incetarii raporturilor contractuale si motivul.
Nr.
crt.
Data si
numarul
contractului
de prestari de
servicii
Obiectul
contractului
(paza, garda
de corp,
transport de
valori)
Durata
contractului
Beneficiarul
(denumirea
si adresa)
Numarul
de posturi
prevazute
pe
schimburi
Numar
de
personal
de paza
alocat
D Observatii
ANEXA Nr. 2k) – Model –
REGISTRU SPECIAL
pentru pastrarea evidentei contractelor la S.C. …………………….
Nr.
crt.
Data si
numarul
contractului
de prestari
de servicii
Obiectul
contractului
(proiectare,
instalare,
intretinere)
Obiectul de
activitate si
adresa
obiectivului
Beneficiarul
(denumirea
si adresa)
Subsisteme
componente
(antiefractie,
TVCI,
control
acces)
Avizul
politiei
Nr. si data
documentului
de efectuare a
receptiei de
catre
reprezentantul
politiei
Obs.
26-30
ANEXA Nr. 2l) – Model –
JURNAL DE SERVICE al sistemului de alarmare impotriva efractiei de la
S.C. …………………………………..
Obiectivul
……………………………………………..
Adresa
……………………………………………..
Proiectant S.C.
……………………………………………..
Instalator S.C.
……………………………………………..
Licenta …………./T/….. ….. ……… Licenta ………………/T/………………….
Personalul care a realizat instalarea si
punerea in functie:
1. …………………………………….., Aviz politie ………. din……. …………..
2. ………………………………………, Aviz politie ………. din ………… ……..
Personalul care realizeaza intretinerea:
1. …………………………………………….., Aviz politie ………. din .. ……. ……….
2. …………………………………………….., Aviz politie ………..din …. …… ……..
Modalitatea de sesizare a
evenimentelor:
telefon ……………
fax …………………………
e-mail ……………………………..
Beneficiarul Societatea licentiata care asigura intretinerea sistemului de alarmare impotriva efractiei
Nr. crt.
Data si ora sesizarii
Evenimentul tehnic
Persoana care a
sesizat evenimentul
Semnatura
Data si ora
interventiei
Societatea care
realizeaza
interventia tehnica
prenumele
persoanelor care
realizeaza
interventia, nr.
Mod de remediere
Semnatura
ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
Descrierea, culoarea si modelul uniformelor de serviciu ale personalului de
paza propriu
Art. 1. –
(1) Uniformele de serviciu sau de protectie se stabilesc de catre fiecare angajator, astfel
incat, prin croiala si culoare, acestea sa nu prezinte o asemanare evidenta cu articolele de
echipament ale autoritatilor publice, de natura sa creeze confuzii.
(2) Descrierea articolelor de echipament este cuprinsa in anexa la planul de paza al
unitatii si se aproba de unitatea de politie competenta odata cu avizarea acestuia.
(3) Orice modificare ulterioara a articolelor de echipament este supusa aprobarii politiei
prin refacerea anexei la planul de paza.
(4) Articolele de imbracaminte se inscriptioneaza vizibil, pe partea din spate, cu
denumirea societatii si sintagma „PAZA” sau „SECURITY”, inaltimea caracterelor fiind de
minimum 100 mm. Aceeasi inscriptionare se aplica si pe coifura.
Art. 2. –
Articolele de echipament care alcatuiesc uniforma de serviciu si echipamentul de
protectie
sunt urmatoarele:
A. uniforma de serviciu:
1. coifura:
-sapca;
-sepcuta;
-caciula;
-bereta (basc);
-fes;
2. imbracaminte:
-sacou;
-bluzon;
-geaca;
-vesta;
-bluza de protectie impotriva frigului;
-pantalon;
-imbracaminte groasa (scurte matlasate sau imblanite, hanorace, impermeabile de ploaie,
sube,
haine de piele etc.);
3. lenjerie:
-camasa;
-camasa-bluza cu maneca lunga sau scurta;
-tricou;
27-30
4. incaltaminte:
-pantofi;
-bocanci;
-ghete;
5. echipament divers:
-cravata;
-fular;
-centura;
-curea;
B. echipamentul de protectie:
-combinezon;
-salopete;
-cizme de cauciuc.
ANEXA Nr. 4
la nomele metodologice
Licenta de functionare
ANEXA Nr. 5
la normele metodologice
Tematica programelor de formare profesionala de baza si perfectionare
Art. 1. –
Planurile tematice pentru ocupatia de baza „agent de securitate” vor cuprinde
urmatoarele unitati de competenta:
A. Unitati de competenta generale:
1. aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca;
2. aplicarea normelor de protectia mediului;
3. mentinerea unor relatii de munca eficace;
B. Unitati de competenta specifice:
1. gestionarea resurselor materiale din dotarea postului;
2. completarea documentelor specifice serviciului de securitate;
3. asigurarea ordinii de securitate in obiectiv;
4. rezolvarea incidentelor de securitate;
5. asigurarea informarii operative privind ordinea de securitate in obiectiv;
6. controlul accesului in obiectiv;
7. asigurarea securitatii incintelor;
8. desfasurarea interventiei la alarma.
Art. 2. –
Pentru ocupatiile „agent control acces”, „agent de securitate incinte”, „agent garda de
corp”, „agent de interventie paza si ordine” si „agent transport valori”, planurile tematice se
vor elabora cu respectarea standardelor ocupationale specifice si a tematicii-cadru stabilite
de Inspectoratul General al Politiei Romane si aprobate de Autoritatea Nationala pentru
Calificari.
28-30
ANEXA Nr. 6A
la normele metodologice
Modelul atestatului profesional
ANEXA Nr. 6B
la normele metodologice
Modelul ecusonului folosit de personalul de paza
ANEXA Nr. 7
la normele metodologice
Norme tehnice privind proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea,
intretinerea si utilizarea sistemelor de alarmare impotriva efractiei
Art. 1. –
Prezentele norme tehnice se aplica cu ocazia proiectarii, instalarii, modificarii,
monitorizarii si intretinerii sistemelor de alarmare impotriva efractiei de catre
personalul societatilor licentiate si pe timpul utilizarii de catre beneficiar.
Art. 2. –
Configuratia sistemelor de protectie mecanofizice si de alarmare impotriva
efractiei se stabileste in baza analizei de risc si a cerintelor minimale de securitate
prevazute in anexa nr. 1 la normele metodologice.
Art. 3. –
Proiectarea aplicatiilor cu sisteme de alarmare impotriva efractiei se realizeaza
in scopul asigurarii detectiei si semnalizarii patrunderii neautorizate, restrictionarii
accesului, supravegherii video si inregistrarii imaginilor din zonele de interes,
precum si al transmiterii semnalelor catre dispeceratele de monitorizare.
Art. 4. –
(1) Pentru obtinerea avizului politiei, beneficiarul va depune cererea si proiectul
sistemului tehnic la unitatea de politie competenta.
(2) Cererea de solicitare a beneficiarului va cuprinde adresa obiectivului vizat,
numarul de telefon/fax, obiectul de activitate, termenul de realizare si societatea
care executa lucrarea.
29-30
Art. 5. –
(1) Proiectul instalatiei sistemului de alarmare in caz de efractie se elaboreaza cu
respectarea normativelor pentru instalatiile de curenti slabi si a structurii-cadru
prevazute in prezentele norme tehnice, urmarindu-se ca din caracteristicile
proiectarii, instalarii, functionarii si intretinerii sistemelor de alarma in caz de
efractie sa rezulte aplicatii cu sisteme care genereaza un numar minim de alarme
false.
(2) Aplicatiile cu sisteme de alarmare impotriva efractiei se prevad in functie de
natura si caracteristicile spatiului in care se realizeaza instalarea si de obligatia de a
fi conectate sau neconectate la un dispecerat de monitorizare, cu respectarea
standardelor europene si nationale de profil ori a altor reglementari tehnice din
statele membre ale Uniunii Europene, Turcia sau state membre ale Asociatiei
Europene a Liberului Schimb care ofera un nivel echivalent de siguranta.
(3) Structura-cadru a proiectului tehnic este urmatoarea:
a) date generale, in care se precizeaza denumirea, titularul, obiectul de activitate
si adresa obiectivului, precum si elaboratorul proiectului;
b) descrierea generala a lucrarilor, in care se mentioneaza amplasamentul
obiectivului, subsistemele componente, amenajarile si elementele mecanofizice
existente, sursele de alimentare cu energie electrica si retele de comunicatii
disponibile;
c) memorii tehnice pentru fiecare subsistem component, prin care se justifica
modul in care solutiile tehnice alese raspund cerintelor cadrului legal, in
concordanta cu concluziile analizei de risc la securitate fizica;
d) caietele de sarcini pentru executia lucrarilor, procurarea materialelor si
echipamentelor, receptii, teste, probe, verificari, puneri in functie si exploatarea
subsistemelor. Prin caietele de sarcini se descriu elementele tehnice si calitative
mentionate in piesele desenate, se prezinta informatii, precizari si prescriptii
complementare planselor, se detaliaza caracteristicile si calitatile materialelor
folosite, se descriu lucrarile care se executa, calitatea si modul de realizare, se
stabilesc responsabilitati pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor, se prevad
masurile si responsabilitatile privind exploatarea si buna functionare a sistemelor.
Caietele de sarcini cuprind breviarele de calcul prin care se justifica dimensionarea
echipamentelor si a elementelor componente, nominalizeaza plansele aferente
proiectului, descriu executia lucrarilor, stabilesc standardele europene sau
nationale de profil, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate la
materiale si executie, precum si conditiile de receptie;
e) listele cu cantitatile de echipamente si materiale, care cuprind denumirea,
tipul, cantitatea, producatorul si furnizorul;
f) tabelul de descriere a zonelor protejate, care va preciza elementul de detectie
alocat, indicativul alocat elementului, care trebuie sa coincida cu cel utilizat in
plansele desenate, partitia din care face parte, zona protejata si modul de
programare a zonei;
g) fisele tehnice ale echipamentelor din componenta fiecarui subsistem;
h) piesele desenate, care cuprind:
1. plansa de incadrare in zona, in care se nominalizeaza si
strazile adiacente;
2. planse distincte pentru fiecare subsistem component, intocmite la o scara
convenabila, in care se figureaza amplasarea fiecarui echipament si element
component, utilizand simboluri standardizate sau de firma, traseele de cabluri
aferente subsistemelor, precum si tabloul de alimentare cu energie electrica.
Art. 6. –
(1) Proiectele se intocmesc cu respectarea urmatoarelor cerinte:
a) un exemplar se preda beneficiarului pe baza de procesverbal, iar un altul se
pastreaza la proiectant, in format scris ori electronic, in regim de confidentialitate;
b) se atribuie un cod si se numeroteaza filele, cu specificarea numarului total de
file, in antetul sau subsolul carora se vor trece codul proiectului, denumirea
proiectantului si expresia „document confidential”.
(2) Proiectantul tine evidenta proiectelor intocmite intr-un registru anume
destinat, iar accesul la acestea este permis numai personalului autorizat, cu atributii
profesionale in legatura cu obiectivul in cauza.
Art. 7. –
Echipamentele componente utilizate in sistemele de securitate trebuie sa fie
fabricate conform standardelor europene prevazute la art. 5 si certificate de
laboratoare acreditate intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului
Economic European.
Art. 8. –
Executarea instalatiilor cu sisteme de alarmare impotriva efractiei se face cu
respectarea proiectelor avizate de politie.
Art. 9. –
(1) La punerea in functiune, instalatorul are obligatia asigurarii suportului tehnic
si a instruirii persoanelor desemnate de beneficiar pentru utilizarea corecta a
sistemului, aspect materializat prin incheierea unui document.
(2) Dupa punerea in functiune a subsistemului de televiziune cu circuit inchis,
beneficiarul are obligatia pastrarii software-ului necesar functionarii pe toata
durata de viata a echipamentului si/sau perioada de arhivare a imaginilor.
Art. 10. –
30-30
(1) La finalizarea sistemului de alarmare impotriva efractiei, firma executanta
preda in mod obligatoriu beneficiarului utilizator urmatoarele documente:
a) proiectul si avizul politiei;
b) instructiunile de utilizare a sistemului de alarmare;
c) software-ul necesar functionarii fiecarui echipament instalat si documentele
care atesta instruirea personalului utilizator desemnat de beneficiar;
d) jurnalul de service al sistemului de alarmare impotriva efractiei.
(2) In jurnalul de service al sistemului de alarmare impotriva efractiei se
consemneaza toate persoanele care au participat la instalarea si punerea in
functiune a sistemului de alarmare impotriva efractiei, iar ulterior evenimentele
tehnice survenite in functionare, in ordine cronologica.
(3) Pastrarea jurnalului se face de catre beneficiarul utilizator, la acesta avand
acces personalul abilitat al firmei licentiate care asigura service-ul.
(4) Este obligatorie consemnarea in jurnalul de service a tuturor interventiilor
tehnice in sistem, inclusiv de programare, mentionandu-se data si ora aparitiei
defectului, data si ora remedierii, componentele reparate ori inlocuite, persoanele
care au executat lucrarea, avizul acestora, semnatura specialistului si a
beneficiarului.
(5) Reviziile tehnice periodice includ toate operatiunile necesare pentru
mentinerea in stare de functionare a subsistemelor tehnice instalate la parametrii
proiectati, iar frecventa acestora se stabileste de beneficiar, in functie de riscurile la
adresa securitatii fizice si a mediului ambient, insa cel putin o revizie pe semestru.
Art. 11. –
Beneficiarii sistemelor de alarmare impotriva efractiei au obligatia
individualizarii codurilor de acces in sistem ale personalului utilizator si a
schimbarii periodice a acestora.
Art. 12. –
(1) Personalul tehnic implicat in activitatea de proiectare, instalare, modificare
sau intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei instiinteaza beneficiarul
despre eventualele vicii de functionare.
(2) Societatile specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei cu obligatii
contractuale de asigurare a intretinerii sau a garantiei sistemelor trebuie sa dispuna
de un serviciu tehnic adecvat pentru a remedia defectiunile semnalate in cel mult
24 de ore de la primirea sesizarii beneficiarului.
Art. 13. –
In situatia in care sistemul necesita modificari ca urmare a reconfigurarii sau a
schimbarii destinatiei spatiilor, in sensul diminuarii numarului componentelor
prevazute in proiectul avizat initial, beneficiarul depune la unitatea de politie
proiectul adaptat pentru eliberarea unui nou aviz

Call Now Button